Wersja do druku

Udostępnij

W maju Instytut Muzyki i Tańca rozpoczyna realizację kolejnych programów kierowanych do polskiego środowiska muzycznego – „Szkoła Mistrzów Tradycji” i „Muzyczne białe plamy”.

Program „Szkoła Mistrzów Tradycji” ma na celu upowszechnianie zanikających umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu. Idea programu, rozpowszechniona w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, służy popularyzacji i podtrzymywaniu tradycji polskiej kultury muzycznej.

Program adresowany jest do instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych. W ramach realizacji programu oferujemy wsparcie finansowe warsztatów, w trakcie których muzycy ludowi i ich uczniowie nauczać będą tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do polepszenia warunków, w których muzycy ludowi – kontynuatorzy lokalnych tradycji muzycznych oraz tradycyjnych technik wykonawczych będą mogli przekazywać swoje umiejętności i inspirować kolejne pokolenia artystów.

I edycja programu trwa od 15 lipca do 15 grudnia 2011. Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji programu upływa w dniu 15 czerwca, zaś termin wyboru projektów w dniu 30 czerwca. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów.

Program „Muzyczne Białe Plamy” kierujemy do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów 800. letniej muzyki polskiej.

Liczymy, że materialne efekty realizacji programu – prace naukowe, katalogi, opracowania źródłowe, czy rekonstrukcje utworów przyczynią się do wypełnienia luk w stanie wiedzy dotyczącej polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologicznym i gatunkowym.

I edycja programu trwa od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012r. Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji upływa w dniu 30 czerwca, zaś termin wyboru projektów w dniu 30 lipca. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłasza do IMiT bezpośrednio badacz lub grupa badaczy.

Miło nam także poinformować, że wkrótce rozpoczniemy realizację kolejnych programów IMiT, w tym programu „Krytyka muzyczna 2.0”.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programach /szczegółowe informacje wraz z formularzami aplikacyjnymi dostępne są w zakładce programy/