Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 roku uruchomiony został nabór wniosków do programu Departamentu Tańca IMiT na rok 2019: Zamówienia choreograficzne (VII edycja).

 

W ramach Zamówień choreograficznych wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W ramach programu możliwa jest również adaptacja uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało zrealizowane w Polsce, na potrzeby polskiego zespołu lub grupy. Adaptacja ta może być dokonana przez polskiego lub zagranicznego, uznanego choreografa.

 

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 7 stycznia 2019 roku.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 stycznia 2019 do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjnąnależy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Zamówienia choreograficzne 2019” w terminie do 8 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: www.imit.org.pl w zakładce programy/departament tańca.