Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że 14 listopada 2018 roku uruchomiony został nabór wniosków do programów Departamentu Tańca IMiT na rok 2019: Scena dla tańca (IX edycja) i Myśl w ruchu (VII edycja).

 

Program „Scena dla tańca” jest programem własnym IMiT, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

 

Program „Myśl w ruchu” również jest programem własnym IMiT, w ramach którego wspierane są projekty edukacyjne w dziedzinie tańca adresowane do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, trwające minimum 3 miesiące. Adresatami mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne. Istnieje możliwość tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (np. rodzice, seniorzy).

 

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 7 stycznia 2019 roku.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjnąnależy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Myśl w ruchu 2019” / „Scena dla tańca 2019” w terminie do 8 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 lutego 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Myśl w ruchu” /  „Scena dla tańca” w systemie Witkac.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca: www.imit.org.pl w zakładce programy/departament tańca.