Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 17 września 2021 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – edycja 2021.

Wersja do druku

Udostępnij

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na rok 2021 upływa w dniu 3 października 2021 r.

Zgłoszenia należy przysyłać w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez ucznia wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF. Jeżeli wniosek nie jest podpisany przez mistrza, należy załączyć także oświadczenie, o którym mowa w regulaminie. Elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na adres: piotr.piszczatowski@nimit.pl (z kopią do anna.cemeljic@nimit.pl) do dnia 3 października 2021 r. Potwierdzenie otrzymania wniosku nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od jego przesłania na ww. adresy poczty elektronicznej.

Komisja obradować będzie na podstawie wniosków w wersji elektronicznej.

Lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem po 7 października 2021

Budżet edycji programu na rok 2021 wynosi 40 000 złotych.

Edycja programu (realizacja warsztatów wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji i sprawozdań) trwa od 11 października do 30 listopada 2021 roku. Warsztaty powinny być zakończone odpowiednio wcześniej, aby w wymienionym powyżej terminie możliwe było przygotowanie dokumentacji projektowej i audiowizualnej, która powinna być dostarczona do Instytutu.

Wzory dokumentacji filmowej oraz przykładowe projekty instrumentów w PDF są dostępne są na stronie NIMiT w zakładce: Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego.

Pracownia Muzyki Tradycyjnej zajmuje się inicjowaniem, prowadzeniem oraz koordynacją długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce, a także sieciowaniem grup i osób, które się nią zajmują.

Została powołana we współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk nieformalnych zrzeszonych w Forum Muzyki Tradycyjnej. Wspólne działania inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami partnerów społecznych Instytutu we wspieraniu środowisk lokalnych w procesie przywracania tradycyjnej muzyki do jej szerokich funkcji społecznych i kulturotwórczych.

Wzory dokumentów do pobrania:

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Seniw – Kierownik Działu Programowego Departamentu Tańca

Piotr Piszczatowski – Koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego (piotr.piszczatowski@nimit.pl, tel. 609 564 670)