Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

  1. Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, w tym poprzez realizację projektów międzypokoleniowych.
  2. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie tańca, ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi.
  3. 3. Budowanie publiczności spektakli tańca.

Opis:

Program „Myśl w ruchu” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego wspierane są projekty edukacyjne w dziedzinie tańca adresowane do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, trwające minimum 3 miesiące. Adresatami mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne. Istnieje możliwość tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (np. rodzice, seniorzy).

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 14 listopada 2018 roku

o terminie i trybie naboru wniosków do programu „Myśl w ruchu” (edycja 2019)

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Myśl w ruchu” nr 5(7)/T/2019. Budżet programu w edycji 2019 wynosi 360 000 zł.

Termin składania wniosków do edycji programu upływa w dniu 7 stycznia 2019 r.

 

Wnioski należy składać (łącznie) (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 7 stycznia 2019 r. do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Myśl w ruchu 2019” w terminie do 8 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 15 lutego 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Myśl w ruchu” w systemie Witkac.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca

KONTAKT: tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN [do pobrania]

Załącznik 1 – Wzór umowy o współpracy [do pobrania]

Instrukcja – jak znaleźć Program „Myśl w ruchu” po zarejestrowaniu się na stronie www.witkac.pl

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na stronie www.witkac.pl wybierz z menu z lewej strony zakładkę „Organizatorzy konkursu”

2. Odnajdź wśród nich „Instytut Muzyki i Tańca”.

3. Po kliknięciu na „Instytut Muzyki i Tańca” wyświetli się lista aktualnie prowadzonych naborów przez Instytut Muzyki i Tańca.

4. Wybierz „Myśl w ruchu”.