Wersja do druku

Udostępnij

Muzyka i taniec – Interwencje 2017. Program dotacyjny Instytutu Muzyki i Tańca

Cele:

Celem programu jest wsparcie najważniejszych, międzynarodowych lub ponadregionalnych, wydarzeń artystycznych i naukowych w zakresie muzyki i tańca, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz poprzez dofinansowanie realizacji tych zadań, ugruntowanie ich rangi, zapewnienie dodatkowej promocji oraz zagwarantowanie stabilności w ich organizacji.

Opis:

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacji pozarządowych.

W ramach programu IMiT dofinansuje organizację cyklicznych, międzynarodowych lub ponadregionalnych festiwali, serii koncertów, przeglądów, konkursów i warsztatów o ugruntowanej renomie, organizację międzynarodowych lub ponadregionalnych konferencji, seminariów, sesji naukowych i wystaw, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej połączonych z ich promocją oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz danych.

Program realizowany jest od 1 paździenika do 15 grudnia 2017 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych wymienionych w regulaminie programu.

Minimalna wnioskowana kwota wynosi 100.000zł, maksymalna wnioskowana kwota wynosi 2.000.000zł.

Program ma charakter dotacyjny, a stroną udzielającą tego wsparcia jest Instytut Muzyki i Tańca, który uzyskał zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ich przyznawanie w trybie określonym w art. 28 ust. 1a Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 września 2017 roku. Program przewiduje jeden termin naboru wniosków i nie przewiduje trybu odwoławczego.

Wnioski będą ocenianie przez Zespół na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI), pod adresem https://eboi.imit.org.pl.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Instytutu Muzyki i Tańca (EBOI IMIT) to elektroniczny system i jedyny możliwy sposób składania wniosków do programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017 Instytutu Muzyki i Tańca.

System EBOI IMIT jest skorelowany z systemem EBOI MKiDN, co oznacza, że podmioty posiadające już konto EBOI MKiDN nie muszą zakładać nowego. Dostęp do EBOI interesant może uzyskać poprzez samodzielne założenie konta z poziomu strony EBOI. Posiadanie konta w EBOI jest obowiązkowe dla prawidłowego złożenia wniosku w programie Muzyka i taniec Interwencje – 2017.

Budżet programu: 5 mln. zł


Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Małgorzata Lipiec-Hoppe – koordynatorka programu

Program uruchomiony – I edycja programu

 

WYNIKI NABORU DO PROGRAMU

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz wnioskow rozpatrzonych negatywnie

Wykaz wniosków zawierających błędy formalne

Sklad Zepołu Oceniającego


 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Raport z wykonania zadania

Regulamin programu

Instrukcja „Krok po kroku”

Wniosek wzorcowy

Koordynatorka programu
Małgorzata Lipiec-Hoppe
interwencje@imit.org.pl
tel. 22 829 20 27
czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 11 – 15