Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu Muzyka jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.


Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programach MKiDN 2020 wprowadzono zmiany ułatwiające realizację projektów w trakcie obowiązywania stanu epidemii. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, dostępnymi w Dokumentach do pobrania.

Możliwość przekwalifikowania zadania na zadanie dodatkowe (poprzez złożenie nowego wniosku w EBOI) zostanie uruchomione w pierwszych dniach maja bieżącego roku.


27 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę pozytywnie rozpatrzonych odwołań w programie Muzyka, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

W ramach procedury odwoławczej Minister pozytywnie rozpatrzył 78 wniosków.

W 2020 roku w ramach programu „Muzyka” dofinansowanie otrzymało 216 projektów na łączną kwotę 23 073 398,00 złotych.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce programy MKiDN 2020 – Muzyka oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w części Dokumenty do pobrania.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone aplikacje oraz serdecznie gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. zmian w programach MKiDN 2020

Program Muzyka 2020. Zakres zadania dodatkowego

Wyniki naboru z odwołaniami

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają:

Maciej Dymek (maciej.dymek@imit.org.pl)

Mateusz Mrugas (mateusz.mrugas@imit.org.pl)

Magdalena Dobrowolska (magdalena.dobrowolska@imit.org.pl)

Opis programu:

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Do zadań programu należy wspieranie projektów, realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego, powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być zarówno koncentracja organizatora na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w sposób przemawiający do elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych, jak również realizacja idei popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy.

Biorąc pod uwagę fakt, że ważnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów jest stabilność finansowa i organizacyjna, program umożliwia finansowanie zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu. Wsparcie finansowe kierowane będzie przede wszystkim do zadań o wysokich lub co najmniej średnich budżetach, budowanych w oparciu o różnorodne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują stabilność działania i realizację przyjętych celów merytorycznych. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów będzie więc ich doświadczenie oraz umiejętność pozyskiwania znaczących środków na realizację zadania, a także zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Choć regulamin programu umożliwia wspieranie zadań, których budżety będą w dużej mierze oparte na dofinansowaniu ministerialnym, zadania te będą wspierane jedynie w przypadkach uzasadnionych wysoką wartością merytoryczną i niekomercyjnym charakterem zadania.

Istotnym celem programu jest też zwrócenie uwagi na najwartościowsze projekty realizowane poza dużymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w regionach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Jednakże cel ów nie oznacza prowadzenia działań o charakterze doraźnym i interwencyjnym, lecz wparcie dla przedsięwzięć, dla których perspektywa lokalna staje się szansą na wypracowanie własnej, oryginalnej formuły uczestnictwa w kulturze.

Przedsięwzięcia realizujące zasadnicze cele programu powinny ukazywać możliwe pełne spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury, czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega współczesna Polska.


Ogłoszenia archiwalne

16 października 2019 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program Muzyka 2020. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej MKiDN w zakładce Programy Ministra 2020 oraz na stronie internetowej IMiT w zakładce Działalność – Programy Ministra.

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

W ramach programu można wnioskować o dotacje na następujące rodzaje zadań:

Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne;

Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne;

Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 24 150 000 zł.

Wnioski można składać do 29 listopada 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl).

W tym roku uproszczeniu ulega procedura naboru wniosków, które wystarczy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI (bez konieczności przesyłania papierowej wersji Potwierdzenia złożenia wniosku). Dokumentacja w wersji papierowej lub elektronicznej (w tym drugim przypadku poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) będzie niezbędna dopiero na etapie realizacji przyznanych dofinansowań.

Załączniki:

REGULAMIN I SPECYFIKACJA.pdf
WYTYCZNE.pdf
INSTRUKCJA KROK PO KROKU.pdf
WNIOSEK WZORCOWY.pdf
WYNIKI NABORU – MUZYKA 2020.pdf