Wersja do druku

Udostępnij

Z oka­zji Setnej Rocznicy Urodzin Andrzeja Panufnika Katedra Teorii Muzyki UMFC orga­ni­zuje Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną „Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki” w dniach 24–26 wrze­śnia 2014 r.

W pro­gra­mie obcho­dów prze­wi­dziane są także kon­certy muzyki Andrzeja Panufnika, panele dys­ku­syjne z udzia­łem wybit­nych przed­sta­wi­cieli nauki i sztuki, a także mul­ti­me­dialna wystawa.

 

Program kon­fe­ren­cji
Program kon­cer­tów, warsz­ta­tów i pokazu filmowego

Afisz kon­fe­ren­cji
Afisz kon­cer­tów
Afisz warsz­ta­tów