Prezentujemy zbiór pytań z czatów webinarów KPO dla kultury dotyczących stypendiów. Odpowiedzi zostały opracowane na podstawie Regulaminu Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach KPO.

Wersja do druku

Udostępnij

PYTANIA – STYPENDIA

  1. Umowa stypendialna: Czy NIMiT zawiera ze stypendystą umowę w formie umowy o dzieło?

Nie, jest to umowa o wsparciem w formie stypendium. Wzór umowy stypendialnej to Załącznik 5b do Regulaminu – „Umowa o objęcie wsparciem (stypendia)” dostępny w wersji do pobrania na stronie Regulamin-Zal.-5b-Umowa-o-objecie-wsparciem-stypendia.pdf (nimit.pl)

2. Jak z prywatnych lekcji z mistrzem-ekspertem-profesorem-muzykiem, gdy on nie posiada działalności. Czy wystarczy spisać umowę ? Czy musi być certyfikat?

Każdy rodzaj poświadczający zdobycie nowych kompetencji zostanie zaakceptowany. Może to być umowa cywilnoprawna, może być zaświadczenie od prowadzącego, poświadczające liczbę godzin, terminy i uczestnictwo konkretnej osoby w kursie.

3. Czy jeśli chciałabym wyjechać w celach szkoleniowych na inny uniwersytet musze tam spędzić całe 3 miesiące, czy mogę to zrobić hybrydowo? (częściowo stacjonarnie częściowo online)?

Tak, stypendium przewiduje możliwość realizacji działań hybrydowo.

4. Jakiej formy, szczegółowości i objętości planu pracy oczekuje oceniający wniosek, aby był on uznany za poprawnie przygotowany, co w sytuacji, gdy plan pracy na kolejne 24 miesiące nie zostanie zrealizowany np. stypendysta współpracuje z instytucją, która deklaruje współpracę jednak np. projekt przesunie się w czasie, zostanie odwołana współpraca etc.

Plan pracy na kolejne 24 miesiące zostanie poddany ocenie eksperckiej. Sam wniosek wymaga załączenia takiego załącznika, by nie wystąpił błąd formalny. Zawartość dołączonego dokumentu powinna być zgodna z prawdą na dzień składania wniosku – sytuacje losowe i organizacyjne, które uniemożliwią realizację przedstawionego planu nie będą miały negatywnego wpływu dla stypendysty w momencie kontroli. Kluczowe jest wywiązanie się z zaplanowanych wskaźników.

5. Czy to prawda, że „kto pierwszy ten lepszy”, jeśli punktacja będzie taka sama?

Tak, w sytuacji wyczerpania się środków, przy równej punktacji decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. Czy instytucje mogą wystąpić o stypendia dla swoich pracowników w ramach programu?

Nie, osoby fizyczne same muszą wypełnić swoje wnioski stypendialne. Umowa o pracę nie wklucza w staraniu się o to stypendium przez pracowników danej instytucji.

7. Czy, jeśli nad jednym projektem pracują np. dwie osoby – czy obydwie mogą złożyć oddzielny wniosek na to działanie?

Nie, ponieważ działanie to będzie finansowane z jednego (unijnego) źródła. Podwójne finansowanie dyskwalifikuje taki wniosek z dofinansowania. Jeśli jednak wskażą Państwo rozdzielność zadań, nie pokrywające się działania, odrębne wskaźniki, wniosek może być rozpatrywany.

8. Czy stypendysta MKiDN może ubiegać się o to stypendium?

Tak, gdyż jest to inne finansowanie niż unijne. Jedynie stypendia unijne wykluczają wsparcie projektu w ramach innego stypendium unijnego, czyli pochodzące z takiego samego źródła.

9. W pkt. 4.7 regulaminu jest zapis, że nie zalegam ze składkami ZUS. Czy muszę zawnioskować do ZUS o oświadczenie o niezaleganiu?

Nie, wymagane załączniki do wniosku są wymienione w Załączniku nr 2 do Regulaminu, który jest dostępny na stronie nimit.pl Informacja o niezaleganiu w ZUSie będzie miała formę oświadczenia we wniosku.

10. Czy można prosić o więcej szczegółów o wekslach, czy ma być to dokument poświadczony notarialnie? Weksel dotyczy również stypendystów, czy dobrze rozumiem, że koszt podpisu notarialnego ponosi stypendysta i nie jest zwracany tylko niszczony po 3 latach?

Po otrzymaniu informacji o przyznanym stypendium, stypendysta ma w obowiązku dołączyć do umowy (załącznik nr 5b) weksel z deklaracją wekslową (załącznik nr 5) potwierdzone notarialnie. Koszt ten można pokryć ze stypendium wpisując w opisie działań „usługę prawną”, co zostanie zaakceptowane.

11. Czy upoważnienie dla osoby podpisującej wniosek już po otrzymaniu pozytywnej oceny musi być podpisane notarialnie?

Tak, jeśli umowę będzie podpisywać w imieniu stypendysty pełnomocnik, np. manager / agent to potrzebne jest pełnomocnictwo dla takiej osoby potwierdzone notarialnie na ten cel.

12. Czy jako osoba prywatna mogę składać wniosek poprzez mojego menedżera, ująć go w jakiś sposób we wniosku?

W tej sytuacji to manager / agent składa wniosek w imieniu artysty i we wniosku podaje dane artysty.

13. Jestem w trakcie zmiany dowodu osobistego w związku ze zmianą nazwiska – czy będzie możliwość podania nowego numeru na etapie podpisywania umowy?

Nie będzie takiej możliwości, dane podane we wniosku muszą być spójne z danymi w umowie. W takiej sytuacji sugerowane jest posłużeniem się innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. paszportem.

14. Czy faktury trzeba zachować na wypadek ewentualnej kontroli?

Stypendyści są rozliczani jedynie ze wskaźników, więc konieczne jest zachowywanie pełnej dokumentacji poświadczającej osiągnięte w ramach stypendium wskaźniki, natomiast dokumenty finansowe warto zachować na wypadek kontroli skarbowej.

15. Czy jeśli JDG jest zawieszona czy mogę wystąpić o stypendium?

Tak.

16. Jak wygląda sekcja 5 – biznesplan? Czy w wypadku stypendiów nie ma takiej sekcji?

Wniosek stypendialny nie ma sekcji „biznesplan”. Podaje się jedynie szacowane koszty w opisie zadań.

17. Czy o stypendium mogą się ubiegać wyłącznie artyści, czy również menadżerowie kultury?

O stypendium mogą ubiegać się managerowie, agenci, producenci, kuratorzy, animatorzy kultury i wszelkie inne osoby współtworzące działania kulturalne i artystyczne, a zarazem nie będące stricte osobami artystycznymi. Należy udokumentować swoje doświadczenie w tym zakresie lub / i dołączyć dyplom poświadczający kompetencje zawodowe w tych zakresach.

18. Czy jeżeli wyjazd na konferencję zagraniczną miałby być współfinansowany z firmą, w której jestem zatrudniony, to czy takie koszty również kwalifikują się do stypendium?

Tak, jeśli firma nie finansuje tego działania z funduszy europejskich.

19. Czy grafik – twórca grafik użytkowych (reklama, produkty, DTP) – może aplikować?

Tak, jeśli udokumentuje też swoją działalność na polu kultury i sztuki w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Ponadto działania realizowane w ramach tego stypendium nie mogą pokrywać się z działalnością w ramach JDG (kodami PKD), jeśli grafik taką prowadzi.

20. Czy gdzieś można poznać skład osobowy Komitetu Selekcyjnego?

Skład Komitetu Selekcyjnego jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/komitet-selekcyjny

21. Czy tak jak w programach MKiDN – jeśli wyśle się wniosek w ciągu pierwszych 7 dni naboru to zostanie on sprawdzony pod względem formalnym z możliwością poprawienia błędów formalnych?

Nie. Po wysłaniu wniosku nie jest możliwa już jego edycja i nie prowadzimy dodatkowego sprawdzania.

22. Gdzie znajdę swoje kody PKD?

Będą one dostępne po wpisaniu NIP i nazwy prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/wyszukiwarka-firm/

23. Czy portfolio można udostępnić w formie strony internetowej?

We wniosku jest przewidziane miejsce na podanie swojej strony internetowej, ale w portfolio można umieścić dodatkowe linki odnoszące do przykładów działań lub recenzji, zdjęć i materiałów video.