Prezentujemy zbiór pytań z czatów webinarów KPO dla kultury dotyczących grantów. Odpowiedzi zostały opracowane na podstawie Regulaminu Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach KPO.

Wersja do druku

Udostępnij

PYTANIA – GRANTY

 1. Czy realizacja projektu musi nastąpić do końca roku 2024?
  Odp. Tak. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Ponadto przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed 30.09.2024 r.
 2. Czy wkład własny musi być wyłącznie finansowy?
  Odp. Tak. Wkład musi być finansowy, wkładem własnym nie mogą być np. bartery czy wkład rzeczowy.
 3. Czy wkład własny musi być jakoś udokumentowany?
  Odp. Wkład własny nie musi być udokumentowany, ale musi być uwzględniony w kosztach całkowitych Przedsięwzięcia wykazanych we wniosku. Musi być także wykazany w rozliczeniu końcowym Przedsięwzięcia, które może zostać poddane kontroli.
 4. Czy oddelegowanie z umowy o pracę może być wkładem własnym?
  Odp. Tak.
 5. Jakie warunki muszą być spełnione, aby oddelegowanie pracowników zaliczyć do wkładu własnego – 20%? Czy np. trzeba tworzyć osobne listy płac, czy inne dokumenty potwierdzające ten fakt?
  Odp. Tak. Pracodawca musi przygotować dokumenty wskazujące w jakim wymiarze czasu pracy oddelegowuje pracownika, na jaki okres i jaki będzie jego zakres obowiązków w ramach oddelegowania. Może też wykazać nadgodziny pracownika, jako wkład własny. Listy płac też są dokumentem właściwym, o ile będą na nich adnotacje np. o nadgodzinach.
 6. Jeżeli wkładem własnym byłoby oddelegowanie pracowników, to co należy wybrać z listy rozwijanej?
  Odp. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
 7. Czy opłacenie podatków (przez organizację nie mająca możliwości odliczania VAT-u) może być wkładem własnym?
  Odp. Nie. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym, niezależnie od tego czy dotyczy to części grantowej czy wkładu własnego.
 8. Czy można wnioskować (z uzasadnieniem) o zmniejszenie procentowego wkładu własnego lub zerowy wkład własny?
  Odp. Nie.
 9. Stowarzyszenie prowadzi ekspozycję muzealną i otrzymuje dotację z urzędu miasta, z której finansowane są umowy zlecenia z przewodnikami po muzeum. Stowarzyszenie planuje złożyć wniosek o grant na projekt, w którym pracowaliby ci przewodnicy. Czy można wykazać ich wynagrodzenie finansowane z ww. dotacji jako wkład własny?
  Odp. Tak. Dotacje z innych jednostek sektora publicznego (ministerstwa, środki urzędów marszałkowskich, miejskich i innych) mogą być wkładem własnym. Nie dotyczy to tylko innych środków unijnych.
 10. Czy wszystkie załączniki są obowiązkowe?
  Odp. Pełen wykaz załączników dotyczących Wnioskodawców zawiera Załącznik nr 2 zamieszczony na stronie NIMIT.
 11. Czy załączniki konieczne do złożenia wniosku muszą być identyczne wraz z datą złożenia wniosku?
  Odp. Nie. Załączniki, np. Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS lub z US muszą być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 12. Czy wszystkie odpisy z np. KRS muszą być podpisane analogowo czy mogą też być podpisane za pomocą np. profilu zaufanego?
  Odp. Do złożenia wniosku wystarczy wersja podpisana za pomocą podpisu zaufanego, ale w przypadku otrzymania grantu, załączniki muszą być złożone razem z wydrukowanym wnioskiem w wersji papierowej.
 13. Mam problem z wygenerowaniem informacji o braku toczącego się postępowania upadłościowego względem organizacji. Po zalogowaniu się do KRZ i wpisaniu nr KRS wyświetla się informacja o braku danych. Jak to rozwiązać?
  Odp. Wystarczy zrobić zrzut z ekranu, z którego wynika, że organizacja nie figuruje w rejestrze – brak danych.
 14. Zrzut z portalu publicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych o podmiocie nie zawiera daty. Jak będziecie Państwo weryfikować aktualność złożonego zrzutu?
  Odp. Proszę wygenerować pdf. z tej strony, a na wydruku powinna być data.
 15. Zaświadczenia – o niezaleganiu w US i ZUS – jaką powinny mieć datę wobec terminów składania wniosków?
  Odp. Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS lub z US muszą być natomiast wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Ponieważ na te zaświadczenia czeka się czasem kilka dni, a czasem kilka tygodni proszę wystąpić o te zaświadczenia od razu, nie czekają na rozstrzygnięcie wniosków.
 16. ZUS wystawia zaświadczenie w formie dokumentu xml. z podpisem kwalifikowanym. Czy taki załącznik jest wystarczający? Czy wystarczy tylko pdf, czy potrzebny jest także w wersji papierowej?
  Odp. Do złożenia wniosku wystarczy taki dokument, a do podpisania umowy z NIMIT potrzebny będzie wydruk.
 17. Jeżeli fundacja nie została zarejestrowana w ZUS, bo nie zatrudnia żadnego pracownika, to ZUS nie wyda zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami. Czy wówczas można złożyć stosowne oświadczenie?
  Odp. To, że fundacja nie zatrudnia żadnego pracownika na stałe, to nie oznacza, że nie zatrudnia współpracowników, np. na umowy zlecenia. W takim przypadku może otrzymać zaświadczenia z ZUS, lub zaświadczenia, że podmiot nie jest zarejestrowany w ZUS.
 18. Czy stowarzyszenie musi składać w formie załącznika odpis z KRS i Statut?
  Odp. Tak.
 19. Czy wniosek może złożyć stowarzyszenie zwykłe, które nie posiada KRS?
  Odp. Tak.
 20. Czy można już dzisiaj zrobić nowy profil na witkac.pl, czy dopiero po 30.06.2024?
  Odp. Nie, nie można. System WITKAC dedykowany KPO będzie dostępny dopiero 30.06.2024 r.
 21. Czy po złożeniu wniosku przez generator WITKAC trzeba przesyłać także papierową formę wniosku podpisanego przez osoby upoważnione?
  Odp. Tak, po otrzymaniu decyzji pozytywnej dotyczącej grantu, Wnioskodawca ma obowiązek złożyć wydrukowany wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami w wersji papierowej, z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
 22. Czy można ponosić wydatki wcześniej, tzn. przed podpisaniem umowy, ale już po ogłoszeniu wyników naboru, skoro rozpatrywanie wniosków może trwać nawet do 45 dni? Czyli, np. czy mogę zrobić wydarzenia np. 14 września?
  Odp. Wydatki będą kwalifikowane od dnia ogłoszenia naboru, tj. od dnia 31 maja 2024 r. Zatem wydarzenia może się odbyć 14 września, ale pod warunkiem, że całe Przedsięwzięcie nie zostanie zakończone przed 30 wrześnie 2024, tj. przed datą podpisania umowy.
 23. Czy projekt finansowany z grantu może zakończyć się przed 30 września 2024?
  Odp. Nie.
 24. „Jednocześnie” to zapis niejasny. Czy warunek „Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej” będzie spełniony, jeżeli koncert zostanie utrwalony techniką audio-video i po koncercie utrwalenie zostanie „zawieszone” w Internecie tak, by każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym?
  Odp. Tak, ten warunek będzie spełniony.
 25. Czy segment sztuki wizualne obejmuje film?
  Odp. Tak.
 26. Do którego segmentu inwestycji można składać wniosek w obszarze filmu?
  Odp. Kwalifikacja do określonego segmentu zależy do Wnioskodawcy, ale też od tematyki planowanych filmów.
 27. Czy podnoszenie kompetencji cyfrowych/ekologicznych to również cyfrowe nagłaśnianie koncertów?
  Odp. Nie, to zbyt zawężone rozumienie kompetencji cyfrowych w przypadku grantów.
 28. Czy kompetencje cyfrowe/ekologiczne muszą być powiązane za segmentami, czyli np. działania dotyczące kultury ludowej to kompetencje cyfrowe też muszą być powiązane z kulturą ludową czy też mogą dotyczyć np. marketingu cyfrowego lub bezpieczeństwa cyfrowego w instytucji kultury?
  Odp. Wszystkie działania w ramach Przedsięwzięcia KPO muszą być powiązane z konkretnymi segmentami.
 29. Czy przedsięwzięcie może być skierowane dla pracowników instytucji, która występuje o grant? Np. pod kątem warsztatów/szkoleń z podnoszenia kompetencji cyfrowych lub technologicznych?
  Odp. Tak, ale także w kontekście konkretnego segmentu Inwestycji, pkt 3.4 Regulaminu.
 30. Czy za narzędzia i zasoby internetowe służące realizacji projektów rozpowszechniających osiągnięcia kulturalnych mogą być uznane np. aplikacje mobilne czy zamówienie oprogramowania do sprzedaży biletów?
  Odp. Tak
 31. Czy wniosek powinien wpisywać się TYLKO w jeden segment, czy może obejmować kilka segmentów np.: sztuki wizualne oraz muzykę? Jaki segment zaznaczyć, jeśli projekt jest interdyscyplinarny?
  Odp. Wniosek może być przyporządkowany TYLKO do jednego segmentu. Decyzja należy do Wnioskodawcy, który decyduje który z segmentów jest dominujący.
 32. Czy przedsięwzięcie może być także wspierane przez organizację typu STOART?
  Odp. Jeżeli np. STOART (ZAIKS lub inna organizacja zbiorowego zarządzania) będzie partycypowało w kosztach przedsięwzięcia – finansowych, to może być to wsparcie potraktowane jako wkład własny. Natomiast bartery lub patronaty tych instytucji nie mogą być traktowane jako wkład własny i ten rodzaj wsparcia nie będzie kosztem kwalifikowalnym.
 33. Czy wydarzenie może być biletowane?
  Odp. Tak.
 34. Czy wpływy z biletów mogą zostać zaliczone do wkładu własnego?
  Odp. Nie.
 35. Czy organizując w ramach wniosku festiwal można pobierać opłatę akredytacyjną?
  Odp. Tak.
 36. Czy Przedsięwzięciem może być koncert charytatywny, którego celem będzie zebranie środków na działalność statutową organizacji?
  Odp. Tak
 37. Czy w ramach przedsięwzięcia można planować przychody?
  Odp. Tak.
 38. Czy można złożyć cztery wnioski w tym samym segmencie w przypadku grantu?
  Odp. Tak, regulamin dopuszcza złożenie 4 wniosków w jednym segmencie przez jednego Wnioskodawcę.
 39. Jeśli organizacja nie ma możliwości odzyskania VAT-u, ale wszystkie koszty są opłacane brutto – czy takie koszty są kwalifikowalne? Jeśli ktoś nie jest płatnikiem VAT, to też ma podawać stawki VAT, a dotyczy go rozliczanie netto?
  Odp. Tak. Wszystkie koszty są rozliczanie w kwotach netto. VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, niezależnie rodzaju kosztu i od statusu Wnioskodawcy.
 40. Czy w ramach naboru wniosków stowarzyszenie może ubiegać się o wsparcie zakupu instrumentów dętych dla młodzieżowej orkiestry dętej?
  Odp. Sam zakup instrumentów nie spełnia jeszcze definicji Przedsięwzięcia, w rozumieniu Regulaminu pkt. 3.2. Poza tym zakup ten nie będzie również spełniał żadnego z warunków w pkt. 3.3 Regulaminu.
 41. Czy usługi informatyczne i programistyczne, np. nowa strona internetowa są kosztem kwalifikowalnym?
  Odp. Tak.
 42. Czy np. nowa strona internetowa będzie traktowana jako zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych? Co w tym przypadku z limitem 10 000 zł na zakup?
  Odp. Limit 10 000 zł dotyczy pojedynczego zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ale w przypadku np. zakupu licencji, można rozliczyć koszt zakupu proporcjonalnie do czasu trwania Przedsięwzięcia (do 31 grudnia 2024), niezależnie od okresu objętego licencją.
 43. Czy statut instytucji kultury nadany uchwałą zarządu w roku 2021 będzie poprawnym załącznikiem? Chodzi o datę, która będzie widniała na uchwale nadania statutu, tzn. 2021 r.
  Odp. Tak, jeżeli Statut tej instytucji się od tego czasu nie zmienił. W przypadku otrzymania wsparcia, statut będzie załącznikiem do umowy i zostanie podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 44. Czy granty muszą dotyczyć podnoszenia kompetencji ekologicznych bądź cyfrowych, które będą realizowane w ramach wyszczególnionych segmentów 3.4. Czyli np. chodzi o spektakl o tematyce ekologicznej?
  Odp. Jednostka wspierająca – NIMIT, oraz sama UE nie narzuca tematyki wydarzeń planowanych w ramach KPO. Muszą one jedynie spełniać jeden z warunków zawartych w pkt 3.3 Regulaminu.
 45. Jak liczymy nasz wkład własny? Np. podana we wniosku kwota X zł, w tym 20%, czy X zł + 20%? Max 100 tys. zł + 20 tys. wkładu własnego?
  Odp. Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 zł. Zatem, aby otrzymać taką kwotę, należy mieć środki własne w wysokości nie niższej niż 25 000 zł. Albowiem 20% z 125 000 zł = 125 000 x 0,2 = 25 000 zł.
 46. Proszę o podanie tytułu wspomnianego podręcznika dot. innowacyjności oraz ew. link do samodzielnego pobrania.
  Odp. Podręcznik OSLO.
 47. Gdzie można pobrać dokument z listą Kryteriów Szczegółowych?
  Odp. Lista wszystkich ocenianych kryteriów jest zawarta w Załączniku nr 1, dostępnym na stronie NIMIT.
 48. Czy podcasty z transkrypcją (dostępność) będą się kwalifikowały do kategorii cyfryzacja?
  Odp. Tak.
 49. Czy obszar „kultura ludowa i tradycyjna” dotyczy wyłącznie polskiej kultury ludowej, czy może kultur i tradycji wewnątrz Unii Europejskiej lub całego świata?
  Odp. Nie ma w Regulaminie zawężenia pojęcia „kultura ludowa i tradycyjna” wyłącznie do polskiej kultury ludowej.
 50. Powszechnie używa się określenia AI nie tylko w odniesieniu do faktycznej sztucznej inteligencji, ale również do mechanizmów wykorzystujących algorytmy dostosowujące treści strony/aplikacji do potrzeb konkretnego użytkownika (np. na bazie poprzednich akcji użytkownika, jego profilu demograficznego, lokalizacji etc.). Czy tego typu “udawane AI” ma szanse na uzyskanie punktów z tytułu zastosowania AI w projekcie?
  Odp. W zależności od sposobu wykorzystania technologii (niezależnie czy to będzie algorytm AI czy „udawane AI”), wnioskowane Przedsięwzięcie może zostać uznane za innowacyjne i wykorzystujące nowe technologie w rozumieniu pkt. 3.3 (5) i uzyskać dodatkowe punkty, ale ocena należy do ekspertów.
 51. Czy można złożyć wniosek na rozwój istniejącej aplikacji mobilnej – poszerzenie jej o nową funkcjonalność, nowy moduł, zwiększenie zasobów aplikacji (nagrania)?
  Odp. Tak.
 52. Czy można wnioskować o środki na działania marketingowe/promocyjne?
  Odp. Rodzaje Przedsięwzięć kwalifikujących się do objęcia wsparciem znajdują się w Regulaminie w pkt. 3.2., a dodatkowo każde Przedsięwzięcie musi jeszcze spełniać jeden z warunków z pkt 3.3 Regulaminu.
 53. Czy produkcja kodów QR pod wydarzenie: w celu promowania i przyzwyczajania publiczności do zdigitalizowanej formy prezentowania treści może zostać objęta wsparciem w ramach KPO? Czy pod to działanie można podpiąć koszt pisania treści/content i koszt projektowania graficznego?
  Odp. Jeżeli całe Przedsięwzięcia zostanie zakwalifikowane do jednej z kategorii wydarzeń kwalifikujących się do wsparcia – Regulamin pkt 3.2. oraz będzie realizowane w jednym z segmentów Inwestycji – Regulamin 3.4., to tak, może być objęte wsparciem.
 54. Czy projekty/wnioski, które nie otrzymają dofinansowania ze względu na za niską punktację będą brane pod uwagę przy ponownej ocenie/odwołaniu?
  Odp. Wnioski, które otrzymają punktację poniżej przewidzianego minimum (w przypadku grantów minimum to 30 pkt), nie będą podlegały odwołaniu.
 55. W jaki sposób będą wypłacane środki? Całościowo, czy częściowo? W formie zaliczki czy refundacji?
  Odp. Środki dotyczące wsparcia w formie grantu zostaną wypłacone Wnioskodawcy jednorazowo, po podpisaniu umowy. Warunkiem podpisania umowy jest doręczenie przez Wnioskodawcę podpisanego wniosku.
 56. W jaki sposób oszacować wpływy z Przedsięwzięcia?
  Odp. Tylko Wnioskodawca, znając założenia Przedsięwzięcia może oszacować wpływy.
 57. Czy można złożyć 4 takie same projekty/wnioski, na 4 koncerty tego samego zespołu, w 4 różnych miejscach?
  Odp. W przypadku grantów, jeden Wnioskodawca może złożyć 4 wnioski w tym samym segmencie, ale muszą one dotyczyć różnych Przedsięwzięć.
 58. Jak jest kwalifikowane radio? Czy są to media cyfrowe? Czy przedsięwzięcie z transmisja radiową wchodzi w zakres wydarzeń online, transmitowanych?
  Odp. Tak.
 59. Czy do złożenia wniosku o grant i o stypendium trzeba założyć dwa odrębne konta w systemie witkac.pl?
  Odp. Wystarczy jedno konto. Z tym, że jeden Wnioskodawca nie może ubiegać się równocześnie o wsparcie w formie grantu i stypendium.
 60. Proszę o doprecyzowanie: czy wyższa uczelnia może złożyć więcej niż 4 wnioski grantowe, jeżeli zlokalizowane będą w różnych segmentach?
  Odp. Tak.
 61. Czy należy założyć nowy profil dla organizacji na portalu witkac.pl? Czy można korzystać z dotychczasowego profilu?
  Odp. Trzeba założyć nowy profil na portalu dedykowanym KPO – witkac.pl
 62. Muzeum planuje zorganizować wystawę w obszarze sztuk wizualnych. Do którego segmentu należy złożyć wniosek: „muzealnictwo” czy „sztuki wizualne”?
  Odp. Jeżeli Przedsięwzięcie można zakwalifikować do dwóch różnych segmentów, to decyzję podejmuje zawsze Wnioskodawca.
 63. Czy audycje w internetowym radiu popularyzujące kulturę mieszczą się w zakresie dofinasowania?
  Odp. Tak.
 64. Czy przedsięwzięcie może być skierowane dla pracowników instytucji, która występuje o grant? Np. pod kątem warsztatów/szkoleń z podnoszenia kompetencji cyfrowych, technologicznych pracowników?
  Odp. Tak.
 65. Czy projekt to ma być inwestycja = zakup czy może to być przedsięwzięcie, np. multimedialne związane z profilem działalności wnioskodawcy?
  Odp. Przedsięwzięcie nie może być inwestycją, bo to nie jest ten rodzaj Przedsięwzięć objętych wsparciem KPO, realizowanych przez NIMIT. Przedsięwzięcia na które można otrzymać wsparcie w formie grantu zostały opisane w Regulaminie w pkt 3.2 i muszą one spełniać co najmniej jeden z warunków opisanych w Regulaminie, pkt 3.3.
 66. Jaki segment wybrać, jeśli audycje dotyczyłyby różnych dziedzin kultury?
  Odp. Decyzje wyboru segmentu pozostaje zawsze w gestii Wnioskodawcy.
 67. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza również się kwalifikuje do programu grantowego?
  Odp. Tak.
 68. Czy podane zostaną/już zostały nazwiska ekspertów oceniających wnioski i gdzie?
  Odp. Tak, już są, na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/komitet-selekcyjny
 69. Proszę o doprecyzowanie: czy wyższa uczelnia może złożyć więcej niż 4 wnioski grantowe, jeżeli zlokalizowane będą w różnych segmentach?
  Odp. Uczelnia wyższa nie jest podmiotem uprawnionym do składania wniosków w świetle Regulaminu pkt. 3.8
 70. Czy wszystkie dokumenty składa się elektronicznie, czy też w formie papierowej?
  Odp. Na etapie wniosku dokumenty składa się elektronicznie, ale na etapie podpisywania umowy należy przysłać papierowe wersje dokumentów.
 71. Czy w podpunkcie 4 w punkcie 3.3 słowo „przedsiębiorstwa” oznacza też jednoosobowe działalności gospodarcze i agencje pr/marketingowe?
  Odp. Tak.
 72. Czy jest planowane także finansowanie częściowe wnioskowanej kwoty? Chodzi o możliwość dofinansowanie tylko części wnioskowanej kwoty?
  Odp. Nie planuje się obniżanie kwot wnioskowanych. W ramach KPO Wnioskodawca może otrzymać wyłącznie pełną kwotę wnioskowaną, o ile spełni wymagane kryteria.
 73. Czy projekt równocześnie musi podnosić kompetencje cyfrowe i ekologiczne, czy może np. dotyczyć jednej z nich – np. cyfrowych?
  Odp. Projekt/Przedsięwzięcie może dotyczyć tylko jednej wymienionej kompetencji.
 74. Czy można w muzeum wykorzystać środki z KPO na wydanie monografii miasta (reprint), napisanej sto lat temu (i wydanej tylko ten jeden raz, przez co jest białym krukiem) w wersji papierowej oraz e-book. W które działanie należałoby to wpisać?
  Odp. Decyzję podejmuje zawsze Wnioskodawca.
 75. Czy są możliwe uzupełnienia formalne już po złożeniu wniosku?
  Odp. Nie.
 76. Czy instytucje współprowadzone przez dwóch organizatorów mogą aplikować do programu? Nie jest to nigdzie wyszczególnione, a chodzi o muzeum zarządzane przez ministerstwo i archidiecezję.
  Odp. Tak.
 77. Czy to może być wkładu własnego można wliczyć wolontariat?
  Odp. Co do zasady – pracy wolontariuszy nie można wyceniać. Zasady zatrudniania wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.Natomiast można rozliczyć koszty pośrednie związane z pracą wolontariuszy, np. przejazdy czy noclegi. Samej pracy natomiast nie wolno wyceniać, bo taka jest idea wolontariatu. Trzeba mieć jednak podpisaną umowę z wolontariuszem, w której zasady zatrudnienia będą szczegółowo opisane, żeby te koszty można było rozliczyć.
 78. Test pomocy publicznej będzie udostępniony jako załącznik we wniosku o dofinansowanie, czy jest możliwość udostępnienia tego formularza wcześniej?
  Odp. Nie ma możliwości udostępnienia formularza testu pomocy publicznej przed 30.06.2024 r.
 79. To znaczy, że nie będąc VAT-owcem i nie mogąc VAT-u odliczyć we wniosku, wpisuję np. zamiast 100 zł, które zapłacę, wpisuję 100-23=77 zł?
  Odp. Tak. Pozostała kwota, VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.
 80. Czy zakupy urządzeń np. drukarki 3D lub programów może być kosztem kwalifikowalnym?
  Odp. Tak, z zastrzeżeniem opisanym w pkt 10 Regulaminu.
 81. Czy przedsięwzięcie może odbyć się na terenie innego województwa niż mazowieckie?
  Odp. Tak
 82. Czy przedsięwzięcie w segmencie muzealnictwo może polegać na zwiększaniu kompetencji pracowników w zakresie kierowania projektami przy wykorzystaniu nowych technologii? Np.: zakup licencji, oprogramowania? Licencje zazwyczaj wykupuje się na okres dłuższy niż pół roku.
  Odp. Limit 10 000 zł dotyczy pojedynczego zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych np. zakupu licencji, ale w przypadku licencji można rozliczyć koszt zakupu proporcjonalnie do czasu trwania Przedsięwzięcia (tj. do 31 grudnia 2024), niezależnie od okresu objętego licencją.
 83. Czy biblioteka może składać wnioski w segmencie muzealnictwo?
  Odp. Wybór segmentu zależy od Wnioskodawcy i rodzaju planowanego Przedsięwzięcia.
 84. Czy jeden podmiot – mikroprzedsiębiorstwo realizujące prace w sektorze kultury może złożyć wnioski np. w segmencie kultura ludowa i tradycyjna – chodzi o rzeźbę, snycerkę oraz drugi np. dotyczący muzyki/koncertu? Odrębnie czy razem?
  Odp. Wybór segmentu zależy od Wnioskodawcy i rodzaju planowanego Przedsięwzięcia. Jeden Wnioskodawca/podmiot może złożyć 4 wnioski w jednym segmencie KPO. Koncerty mogą zostać przez Wnioskodawcę zakwalifikowane do segmentu muzyka lub kultura ludowa i tradycyjna, w zależności jaki rodzaj muzyki Wnioskodawca będzie prezentował.
 85. Czy jeśli prowadzę jednoosobową DG to czy mogę złożyć wniosek o grant jako mikro przedsiębiorca i o stypendium jako osoba fizyczna? Wnioski dotyczyłyby innych przedsięwzięć.
  Odp. Zgodnie z Regulaminem KPO, pkt 2.2 – tak.
 86. Czy (odpłatna) eksploatacja efektów Przedsięwzięcia może być realizowana po 31.12.2024?
  Odp. Tak.
 87. Czy Poczta Polska będzie jedyną drogą przekazania informacji o otrzymaniu wsparcia czy przewidujecie Państwo przekazanie informacji także drogą elektroniczną?
  Odp. NIMIT jako jednostka wspierająca opublikuje listę rankingową online, odrębnie dla grantów i dla stypendiów. W terminie 7 dni od ogłoszenie wyników Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem Poczty Polskiej o otrzymaniu wsparcia.
 88. Czy Załącznik nr 3 „Oświadczenie o zachowaniu bezstronności i unikaniu konfliktu interesów” podpisuje beneficjent?
  Odp. Nie.
 89. Czyli obowiązują nas dokumenty te same co w innych funduszach europejskich np.: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków”?
  Odp. Kwalifikowalność wydatków w KPO została opisana w Regulaminie w pkt 10.
 90. Co należy wybrać, w przypadku, jeśli projekt składa się z 2 wydarzeń: Konferencji i Festiwalu/Koncertu? Którą kategorię wybrać?
  Odp. W takim przypadku Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski na dwa różne Przedsięwzięcia. Regulamin dopuszcza do 4 wniosków w jednym segmencie.
 91. Czy przedsięwzięcie w zakresie popularyzacji wiedzy o lokalnej historii, poprzez np. formę warsztatową mieści się w którymś z segmentów?
  Odp. Tak, jeśli można doprecyzować segment i nie wzbudzi to zastrzeżeń ekspertów.
 92. Czy jeśli członek fundacji składa wniosek o stypendium, to czy fundacja może wnioskować równolegle o grant?Odp. Tak, jeśli składa wniosek jako osoba fizyczna.
 93. Czy o grant może ubiegać się młoda fundacja kulturalna, która współtworzyła realizacje wielu przedsięwzięć, ale sama nie wnioskowała i nie uzyskała dofinansowań?
  Odp. Tak. Ocena grantu zależy od opinii Komitetu Selekcyjnego złożonego z ekspertów.
 94. Co się stanie, jeśli w trakcie realizacji projektu zmieni się koszt z faktury obciążonej VAT-em na bez VAT-u? Oczywiście chodzi o kwotę netto.
  Odp. To zależy, czy kwota netto pozostanie taka sama czy nie. Należy pamiętać, że w końcowym rozliczeniu Przedsięwzięcia, proporcje procentowe grantu do środków własnych nie mogą się zwiększyć. Tzn. jeśli te proporcje wynosiła 80/20, to udział procentowy grantu nie może być wyższy niż 80%.
 95. Czy umowę na koordynację projektu można zaliczyć do kosztu kwalifikowalnego?
  Odp. Tak, jeśli będzie to mieściło się w kategorii wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
 96. Czy koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem są kosztami kwalifikowanymi w konkursie?
  Odp. Tak, jeśli będzie to mieściło się w kategorii wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
 97. Czy do wniosku należy dołączyć porozumienia z potencjalnymi partnerami?
  Odp. Nie jest to obligatoryjne.
 98. Czy pełnomocnictwo udzielone pracownikowi Fundacji na podpisywanie dokumentów i składanie oświadczeń woli sporządzone i podpisane w zeszłym roku, będzie honorowane przy tym wniosku?
  Odp. Nie. Ten dokument nie może być wcześniejszy niż trzy miesiące przed datą ogłoszenia naboru.
 99. Czy możliwe jest pozyskanie funduszy na konkurs plastyczny i wystawę pokonkursową w ramach jednego wniosku?
  Odp. Tak, pod warunkiem, że Przedsięwzięcia spełnia jeszcze dodatkowo jeden z warunków wskazanych w pkt 3.3. Regulaminu KPO.
 100. Jak miałoby wyglądać wykorzystanie technologii cyfrowych w sekcji Teatr, np. przy produkcji spektaklu teatralnego?
  Odp. Rejestracja spektaklu i udostępnienie w Internecie.