Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca (dalej jako IMIT) ogłasza konkurs na współorganizację Polskiej Platformy Tańca 2019.

O PROJEKCIE 

Polska Platforma Tańca (dalej PPT) jest krajowym, konkursowym przeglądem produkcji tanecznych powstałych od czasu zakończenia naboru do poprzedniej edycji (31 grudnia 2016) i ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów.

Strona projektu: www.polskaplatformatanca.pl

Preferowane daty wydarzenia – 3 lub 4 dni, w tym weekend, w kwietniu lub maju 2019, w uzgodnieniu z międzynarodowym kalendarzem imprez tanecznych (przede wszystkim krajowych i międzynarodowych platform tańca oraz festiwali).

Wymogi organizacyjne:

Współpraca z IMiT w zakresie organizacji PPT, w tym:

– zapewnienie przynajmniej 3 scen dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia, umożliwiających prezentację 3-4 spektakli dziennie, w tym duetów, spektakli solowych i grupowych

– udostępnienie przestrzeni, które zostaną przeznaczone na biuro obsługi widza i biuro obsługi gości Platformy

– udostępnienie przestrzeni do organizacji wydarzeń towarzyszących PPT, takich jak panele dyskusyjne oraz targi Open Platform

– organizacja prezentacji spektakli PPT (10-14 spektakli prezentowanych w ciągu 3-4 dni)

– organizacja pobytu artystów i gości PPT

– nabór i organizacja pracy wolontariuszy

Współpraca z IMiT w zakresie promocji PPT, koordynacja promocji PPT w regionie

Wymagania dotyczące Współorganizatora:

– współorganizatorem może być samorządowa instytucja kultury, fundacja lub stowarzyszenie działające statutowo na rzecz tańca lub też zespół (konsorcjum) stworzone przez ww. organizacje

– wymagane jest doświadczenie Współorganizatora w organizacji festiwali lub przeglądów tańca, doświadczenie w organizacji imprez międzynarodowych będzie dodatkowym atutem

– zapewnienie dostępu do ww. przestrzeni (sceny wraz z zapleczem technicznym, biuro organizacji widowni i obsługi gości, przestrzenie do organizacji wydarzeń towarzyszących) na zasadzie bezkosztowego użyczenia (poza kosztami osobowymi i kosztami sprzętu)

– zapewnienie części budżetu produkcyjnego i promocyjnego w wysokości min. 100 000 zł (preferowane gwarancje Urzędu Miasta lub Urzędu Marszałkowskiego)

Oferta powinna zawierać:

– nazwę Współorganizatora/Współorganizatorów i Partnerów

– określenie formy prawnej działalności Współorganizatora/Współorganizatorów i Partnerów

– krótką charakterystykę dotychczasowej działalności z uwzględnieniem doświadczenia w organizacji imprez tanecznych

– wskazanie miejsc organizacji wydarzeń w ramach imprezy (sceny, biura) wraz z listami intencyjnymi od dyrekcji wskazanych instytucji dot. współpracy przy organizacji PPT

– wskazanie źródła współfinansowania PPT (uzupełniającego budżet IMiT)

– uzasadnienie organizacji PPT w danym mieście/regionie

IMiT zapewnia:

– organizację naboru spektakli do konkursu

– organizację pracy komisji artystycznej PPT w latach 2018-2019

– prowadzenie strony internetowej PPT

– promocję wydarzenia (we współpracy ze Współorganizatorem)

– zaproszenie gości profesjonalnych z kraju i zagranicy

– wykonanie druków i produkcję innych elementów reklamowych

– budżet produkcyjny w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł

Data naboru ofert: do 31 sierpnia 2017.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres taniec@imit.org.pl oraz drogą pocztową w wersji papierowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z dopiskiem na kopercie: „Polska Platforma Tańca – oferta współorganizacji”, na adres:

Instytut Muzyki i Tańca

ul. Aleksandra Fredry 8

00-097 Warszawa

Rozstrzygnięcie konkursu: wyboru oferty dokona Rada Programowa IMiT we współpracy z Z-cą Dyrektora IMiT do 20 września 2017.