Wersja do druku

Udostępnij

komuna// warszawa we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca ogłaszają otwarty konkurs na projekt i realizację wydarzenia artystycznego, mającego formę remiksu uznanego dzieła choreograficznego.

Dwa zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w siedzibie komuny// warszawa w 2012 roku.

Remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu zwykłą „interpretacją”, wykonaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru, dyskutującym z nim, nostalgicznie wspominającym lub na nowo odczytującym.

Projekty, które zostaną zgłoszone do konkursu, mają być przeniesieniem tej strategii artystycznej na grunt tańca.

Komisja powołana wspólnie przez komunę// warszawa i Instytut Muzyki i Tańca wyłoni dwa projekty, które następnie zostaną zrealizowane i pokazane w siedzibie komuny// warszawa w ramach projektu re// mix 2012.

Regulamin konkursu:

 1. Termin składania projektów: 20 grudnia 2011, wersję papierową lub eletroniczną należy przesyłać
  • wersję papierową na adres: komuna// warszawa, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
  • wersję elektroniczną na adres mailowy: konkurs@komuna.warszawa.pl
 2. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 31 stycznia 2012.
 3. Maksymalny budżet projektu to 8.000,00 zł brutto.
 4. Wymagane dokumenty:
  • Założenia merytoryczne projektu (maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu, 3600 znaków), w tym informacja o remiksowanym dziele
  • Biogramy artystyczne i portoflio twórców projektu
  • Planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu, takie jak: honoraria, przejazdy i zakwaterowanie wykonawców i realizatorów projektu, koszty zakupu materiałów technicznych i produkcji, koszty wynajmu dodatkowej sali prób (o ile to konieczne), koszt wypożyczenia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji projektu, którego nie ma komuna// warszawa.
 5. Warunki realizacji wybranych w konkursie projektów:
  • Sala komuny// warszawa przy ul. Lubelskiej 30/32 dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 7 dni) wraz ze sprzętem technicznym należącym do komuny// warszawa
  • plan sali: http://komuna.warszawa.pl/wp-content/uploads/2011/11/plan-sala-lubelska.pdf
  • Wsparcie technika komuny// warszawa podczas prób i pokazu
  • Organizator konkursu nie ponosi kosztów wynajęcia dodatkowego sprzętu, wynajmu dodatkowej sali prób, przejazdów, zakwaterowanie twórców, przewozu scenografii itp.
 6. W ramach konkursu przez komisję powołaną wspólnie przez komunę// warszawa i Instytut Muzyki i Tańca do realizacji wybrane zostaną dwa projekty. Komisja będzie brała pod uwagę merytoryczną wartość koncepcji projektu, ocenę prawidłowości budżetu i możliwości jego realizacji oraz portfolio artystyczne twórców projektu.
 7. Termin realizacji wybranych projektów: marzec-grudzień 2012 (szczegółowe daty prób i pokazów do uzgodnienia).
 8. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane jednokrotnie, z możliwością dalszej prezentacji w siedzibie komuny// warszawa, na mocy dalszych ustaleń pomiędzy twórcami a komuną// warszawa.

Informacje na temat remiksów zrealizowanych w latach 2010-2011 znajdują się tu: http://komuna.warszawa.pl/category/re-mix/