Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca (zwany dalej Instytutem) ogłasza konkurs na ofertę kuratorską programu Scena Tańca Studio (STS) 2018 realizowanego wspólnie ze STUDIO teatrgaleria w Warszawie (zwanym dalej Teatrem). Program zakłada regularne prezentacje spektakli tanecznych – prac polskich artystów pracujących w Polsce i zagranicą oraz twórców rezydujących na stałe w Polsce.

 

Uprawnieni oferenci:

Osoby fizyczne.

Osoba składająca wniosek może zaprosić do współpracy przy realizacji projektu lub przy jego wybranej części innych kuratorów.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Ogólną, spójną charakterystykę oferty programowej ze wstępnym wskazaniem wykonawców oraz uwzględniającą:

Ramy organizacyjne w 2018:

– 2 edycje trzydniowe w okresie maj-czerwiec (11-13 maja, 28-30 czerwca)

– 2 edycje dwudniowe, letnie (30-31 lipca, 1-2 sierpnia),

– 4 edycje trzydniowe w okresie wrzesień, październik, listopad, grudzień.

Ramy programowe:

Program powinien zawierać: spektakle tańca współczesnego dla dorosłych oraz taneczne spektakle dla dzieci. Opcjonalnie w programie mogą pojawić się współczesne spektakle baletowe, spektakle wykonane w innych formach tanecznych,  warsztaty taneczno-ruchowe (dla dzieci/młodzieży/dorosłych) oraz dyskusje, prelekcje, pokazy filmów o tematyce tanecznej.

 

2. Budżet projektu: szacowany koszt honorariów artystów i realizatorów, transportu i noclegów artystów, druku i dystrybucji materiałów promocyjnych oraz ponadnormatywnych kosztów technicznych (poza wyposażeniem Teatru) do wysokości 320000 zł brutto na całość rocznego projektu (8 edycji projektu). Pozostałe koszty, w tym wynagrodzenia kuratora/kuratorów oraz koszty promocji i organizacji realizowanego przez Instytut i Teatr wydarzenia inaugurującego Scenę Tańca Studio 2018, pokrywane są z odrębnego budżetu.

3. CV kuratora/ów, zawierające charakterystykę dotychczas zrealizowanych najważniejszych projektów z dziedziny tańca.

 

Zakres obowiązków kuratora:

– przygotowanie programu wydarzeń obejmującego minimum dwa, a maksimum trzy spektakle dziennie oraz ewentualne wydarzenia towarzyszące (warsztaty, rozmowy, etc.), 45 dni przed planowaną edycją,

– przygotowanie i uzgodnienie z Teatrem szczegółowego harmonogramu programu, 45 dni przed planowaną edycją,

– przygotowanie szczegółowego kosztorysu programu, 45 dni przed planowaną edycją,

– ścisła współpraca z koordynatorem programu oraz działem promocji i technicznym Teatru,

– przygotowanie tekstów informacyjno-promocyjnych wg wytycznych Instytutu, przesłanie ich do Instytutu najpóźniej 30 dni przed planowaną edycją

 

Instytut wraz z Teatrem zapewniają:

– finansowanie projektu w ramach budżetu programu,

– koordynację pracy artystycznej,

– koordynację produkcji,

– promocję i informację,

– obsługę kas i widowni.

– sceny na spektakle i próby

– obsługę techniczną

 

Termin nadsyłania ofert: 23 marca 2018 do godz. 12.00.

Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres taniec@imit.org.pl z adnotacją: „Oferta kuratorska Scena Tańca Studio” oraz pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (decyduje data nadania)

Wyboru oferty dokona zespół złożony z przedstawicieli Instytutu oraz Teatru i ekspertów zewnętrznych do 28 marca 2018 roku.

 

Załączniki:

Informacje techniczne o scenach dostępnych w ramach STS:

Duża Scena – rider techniczny

Duża Scena – schemat

Scena Malarnia – rider techniczny

Scena Malarnia – schemat

Scena Modelatornia – rider techniczny

Scena Modelatornia – schemat

Foyer – schemat


Lista spektakli prezentowanych w ramach projektu w latach 2015-2017:

Spis

 

Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce. Cyklicznie przez kilka dni Studio jest przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdują się wydarzenia pokazujące różnorodność form i stylów tańca. Projekt Scena Tańca Studio jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca i STUDIO teatrgaleria przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.