Wersja do druku

Udostępnij

Paula Lis-Sołoducha

Koncepcja programowa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na lata 2023-2030

Spis treści
1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – status prawny
2. Misja
3. Cele
a. Działania na rzecz edukacji muzycznej i tanecznej w Polsce, zarówno powszechnej jak i
profesjonalnej
b. Promocja polskiej muzyki i tańca w kraju i zagranicą
c. Wsparcie i promocja polskich artystów
d. Rozwój kadry zarządzającej kulturą i wzrost kompetencj
e. Ochrona dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do muzyki i tańca ze szczególnym
uwzględnieniem zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej
f. Utworzenie mechanizmów pozwalających na powszechne uczestnictwo w wydarzeniach
artystycznych
g. Zapewnienie warunków do rozwoju twórczości muzycznej i tanecznej w Polsce
h. Budowanie NIMITu jako Instytucji wspierającej artystów i dostarczającej im wiedzy
4. Budżet
5. Siedziba

1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – status prawny

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) jest państwową instytucją kultury powołaną 1 października 2010 roku zarządzeniem Nr 24 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie utworzenia Instytutu Muzyki i Tańca (Dz. Urz. MKiDN poz. 41 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 37). W 2021 roku zmienił nazwę na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Do zakresu działalności Instytutu należy prowadzenie działań na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju twórczości artystycznej w dziedzinie muzyki oraz w dziedzinie tańca, w szczególności poprzez formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz jakości zarządzania kulturą muzyczną i taneczną w Polsce oraz form jej finansowania jak również na rzecz edukacji muzycznej i tanecznej w Polsce. Do zadań Instytutu należy także ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z tańcem i muzyką polską oraz promocja tych kluczowych dziedzin twórczości artystycznej.

2. Misja

Ważną rolę w długofalowym rozwoju instytucji kultury pełni jasno określona misja. Proponowana przeze mnie misja NIMiT to:

Wspieranie profesjonalnych muzyków i tancerzy w realizacji ich misji artystycznej

Ostatnie lata pokazały jak skomplikowana jest sytuacja artystów w Polsce. Okres pandemii wstrzymał działalność artystyczną niemal całkowicie, co miało ogromny wpływ na sytuację finansową twórców na całym świecie. Rynek działalności artystycznej znacznie się skurczył, czego konsekwencją było pogorszenie się warunków pracy muzyków i tancerzy. Tu ujawniła się ważna rola Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz publicznych instytucji artystycznych w podtrzymaniu aktywności twórczej. Powrót publiczności do sal koncertowych okazał się być procesem długim i wymagającym od instytucji artystycznych podejmowania nadzwyczajnych działań. Swoje prace NIMIT będzie koncentrował wokół wspierania profesjonalnych artystów w rozwoju ich drogi zawodowej oraz poszerzania możliwości promocji ich dorobku artystycznego przy jednoczesnym upowszechnianiu muzyki polskiej.

Realizacja tego wyzwania będzie możliwa wyłącznie poprzez kompleksowe, wielotorowe działanie.

3. Cele

Cele Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca są komplementarne i każdy z nich jest równie istotny. Najważniejsze elementy z dotychczasowej działalności Instytutu nadal będą kontynuowane i rozwijane. Zostaną one wzbogacone o nowe inicjatywy, wdrażane stopniowo na przestrzeni najbliższych lat. Cele strategiczne wywodzą się ze statutowych zadań Instytutu, należą do nich:

a. Działania na rzecz edukacji muzycznej i tanecznej w Polsce, zarówno powszechnej jak i profesjonalnej
b. Promocja polskiej muzyki i tańca w kraju i zagranicą
c. Wsparcie i promocja polskich artystów
d. Rozwój kadry zarządzającej kulturą i wzrost jej kompetencji
e. Ochrona dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do muzyki i tańca ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej
f. Utworzenie mechanizmów pozwalających na powszechne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych
g. Zapewnienie warunków do rozwoju twórczości muzycznej i tanecznej w Polsce
h. Budowanie NIMiT jako Instytucji wspierającej artystów i dostarczającej im wiedzy

Instytut w ostatnich latach rozpoczął szereg istotnych projektów zmierzających do realizacji celów strategicznych, które zamierzam kontynuować. Są to przede wszystkim:

– Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki
– Polski Impresariat Muzyczny
– organizacja Gali Nagrody im. Kolberga „Zasłużony dla kultury ludowej”
– Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej
– Program Reorientacji Zawodowej Tancerzy i Muzyków
– Konwencja Muzyki Polskiej i Kongres Tańca
– Przestrzenie Sztuki
– Konkurs Młody Tancerz Roku i Młody Muzyk Roku
– Polska Platforma Tańca
– Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego

Ponadto zamierzam rozszerzyć działania Instytutu o nowe inicjatywy odnoszące się do celów strategicznych NIMiT. Powyższa zmiana będzie miała ogromne znaczenie na wzrost zasobów i potencjału Instytucji.

a. Działania na rzecz edukacji muzycznej i tanecznej w Polsce, zarówno powszechnej jak i profesjonalnej

Konieczne jest stworzenie programów skierowanych do dzieci i młodzieży, zapewniających przystępne formy przekazu, dostosowane do możliwości młodych adeptów sztuki.

Edukacja muzyczna powinna przede wszystkim odbywać się w szkolnictwie powszechnym. Instytut będzie wspierać wyposażenie pracowni muzycznych, powstawanie zespołów kameralnych, orkiestr i chórów w szkołach. Celem tych działań jest również podwyższenie poziomu kształcenia muzycznego odbywającego się poza szkołami muzycznymi. Zapewnienie powszechnej edukacji muzycznej w szkołach wpłynie na wzrost kultury muzycznej w społeczeństwie oraz na skuteczniejsze rozpoznanie dzieci z wybitnymi zdolnościami muzycznymi, które powinny kontynuować edukację w szkołach artystycznych.

NIMiT zorganizuje szkolenia dla nauczycieli muzyki w szkolnictwie powszechnym w celu zachęcenia do tworzenia zespołów kameralnych i chórów w szkołach oraz wzbogacania zajęć
muzycznych o wartościowe treści. Szkolenia w pierwszej fazie odbywać się będą w formule online z podziałem na województwa. Tematem pierwszych zajęć byłyby metody pracy z młodzieżą i formy wsparcia rozwoju najbardziej utalentowanych uczniów. Uruchomienie pierwszej edycji będzie możliwe jeszcze w tym roku.

Instytut powróci do starań o uzyskanie praw do opracowanych we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym lekcji audiowizualnych dla szkolnictwa powszechnego („Muzykoteka Szkolna”), a następnie ich rozwoju i popularyzacji.

Dotychczasowe działania NIMIT skierowane do profesjonalistów chciałabym wzbogacić o stworzenie programu umożliwiającego zdobycie przez artystów doświadczenia w zawodowych zespołach. Wyłonieni w drodze przesłuchań muzycy będą mogli szlifować warsztat pod okiem ekspertów w swojej dziedzinie. Spróbuję nawiązać współpracę z polskimi filharmoniami, aby uczestnicy programu mogli realizować staż w orkiestrach, na wzór programu Dyrygent- Rezydent. Podobne działania Instytut opracuje również dla tancerzy.

b. Promocja polskiej muzyki i tańca w kraju i zagranicą

Polscy muzycy i tancerze dorównują poziomem najlepszym artystom świata, często jednak nie mają możliwości dotarcia do aż tak szerokiego grona odbiorców. W kolejnych latach działania promocyjne zostaną rozszerzone o wzmocnienie współpracy instytutu z ośrodkami kulturalnymi w Polsce i poza jej granicami. Bardzo ważne jest zainteresowanie w szczególności dyrektorów polskich instytucji kultury rodzimą sztuką i przekonanie ich do wprowadzania utworów polskich twórców do programów ważnych wydarzeń.

Istotnym punktem na mapie zadań Instytutu jest Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki. Jego celem jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalenie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości wybitnych polskich kompozytorów. Konkurs skupia się na promocji muzyki polskiej XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości zapomnianej. Umożliwia to powrót dzieł tego okresu do praktyki wykonawczej, ale i poznanie kompozycji polskich twórców przez wykonawców z całego świata. Istotą konkursu jest także zachęcenie muzyków do włączenia do swojego repertuaru mniej znanych dzieł polskich kompozytorów i ich prezentacji szerszej publiczności. Chciałabym, aby m.in. poprzez skrupulatny dobór programu i jury, za kilka lat stał się on jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów kameralnych w Polsce. Będę aktywnie działać na rzecz pozyskania sponsorów, ale rangę konkursu buduje się poprzez stabilne finansowanie, a to może zapewnić wyłącznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poprzez Polski Impresariat Muzyczny będziemy prezentować muzykę na najwyższym poziomie szerokiemu gronu odbiorców. Koncerty odbywać się będą w miejscach o utrudnionym dostępie do sztuki, oddalonych od centrów kultury i filharmonii. Będziemy docierać również do osób z niepełnosprawnościami i osób, które ze względu na sytuację ekonomiczną mają ograniczony dostęp do wydarzeń artystycznych.

c. Wsparcie i promocja polskich artystów

NIMiT tak jak dotychczas będzie pełnił funkcję instytucji zarządzającej programami Ministra KiDN takich jak: Muzyka, Muzyczny ślad, Zamówienia kompozytorskie i Taniec. Jest to jedna z podstawowych ról Instytutu we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach dotacji podmiotowej Instytut realizować będzie nadal program własny Zamówienia choreograficzne, pozwalający na synergię uznanych artystów z polskimi zawodowymi zespołami tanecznymi. Kontynuowany będzie również program Jazzowy debiut fonograficzny skierowany do debiutujących polskich zespołów i umożliwiający im wydanie swojej pierwszej płyty.

Ważnym działaniem na rzecz promocji polskich twórców jest Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana od 1974 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi i działania na rzecz kultury ludowej. Jest to najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej w Polsce. NIMiT powinien pozostać organizatorem gali przyznania tej nagrody oraz wydarzeń towarzyszących. W tym zakresie Instytut planuje też zacieśnienie współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dotychczasowe działania NIMiT zostaną wzmocnione poprzez wydawanie albumów z pracami lub nagrania płyt z twórczością laureatów w celu zachowania ich dorobku i jego promocji po zakończeniu każdej edycji. Ważne jest, aby nazwiska laureatów oraz ich prace stawały się coraz bardziej rozpoznawalne, nie tylko w gronie twórców ludowych, ale i w całym środowisku artystycznym. W tym celu, po każdej edycji opracowana zostanie mobilna wystawa prezentująca sylwetki laureatów, która będzie prezentowana w instytucjach
partnerskich, samorządach i ośrodkach kultury.

Nagrodą realizowaną przez NIMiT, której celem jest wyróżnienie i docenienie pracy wybitnych artystów muzyków jest Koryfeusz Muzyki Polskiej. Jest ona przyznawana przez środowisko muzyczne w czterech kategoriach:

1. Nagroda honorowa za całokształt działalności
2. Osobowość roku
3. Wydarzenie roku
4. Odkrycie roku.

Jest przyznawana twórcom, artystom wykonawcom, muzykologom, krytykom, dziennikarzom, humanistom, badaczom, animatorom, popularyzatorom i menedżerom kultury, grupom artystów, a także instytucjom, wydarzeniom artystycznym oraz różnorodnym projektom twórczym, animacyjnym i edukacyjnym. Realizacja kolejnych edycji będzie możliwa po uzyskaniu dodatkowego finansowania w postaci zwiększenia dotacji podmiotowej lub uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej.

Okres pandemii pokazał jak ciężko jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości osobom, które nie posiadają kompetencji do zarządzania swoją karierą i rozwojem drogi artystycznej. Czas studiów artystycznych przygotowuje w szczególności pod względem umiejętności gry na instrumencie. Jednak często zdarza się, że kompetencje konieczne do sprawnego poruszania się na rynku są pomijane lub w niedostatecznym stopniu rozwijane. Poprzez cykle warsztatów skierowanych do młodych artystów postaramy się przygotować ich do wejścia w świat zawodowych muzyków i tancerzy. Podczas wykładów poruszone zostaną kwestie takie jak: prawo autorskie, formy zatrudnienia, wizerunek w mediach społecznościowych, pozyskiwanie funduszy. W celu realizacji tego zadania będę ubiegać się o uzyskanie dodatkowego finansowania.

Realizacja programów Reorientacji Zawodowej Tancerzy oraz Muzyków będzie poszerzana o kolejne moduły merytoryczne. Celem tych zmian jest zatrzymanie w środowisku artystów, którzy nie mogą czynnie wykonywać dotychczasowej sztuki, aby wykorzystując swoje doświadczenie wykonawcze, wspierali rozwój kultury w kraju. Dlatego ważne jest, by umożliwić im zdobycie potrzebnych kompetencji, co skłoni ich do pozostania w branży artystycznej. Realizacja tych programów będzie miała na celu zarówno wsparcie artystów jak i rozwój kadry menadżerskiej.

d. Rozwój kadry zarządzającej kulturą i wzrost jej kompetencji

Ważnym działaniem Instytutu będzie praca nad podwyższeniem jakości zarządzania kulturą muzyczną i taneczną w Polsce. Wzrost kompetencji zarządczych jest wyjątkowo istotny szczególnie z uwagi na rozwijające się nowe technologie i konieczność dostosowywania działań artystycznych do potrzeb społeczeństwa. Młode pokolenie sprawia, że dotychczasowe formy zarządzania kulturą stają się niewystarczające. Konieczne jest poszerzanie wiedzy dotychczasowych menadżerów, ale również kształcenie osób znających środowisko artystyczne do pełnienia funkcji zarządczych.

Nawiążę współpracę z uczelnią, która realizuje studia podyplomowe dla menadżerów kultury. Dzięki temu najlepsi studenci tego kierunku będą mogli za pośrednictwem NIMiT odbyć praktyki w instytucjach artystycznych, co pozwoli zdobyć im dodatkowe doświadczenie i umożliwi poznanie działalności dużych instytucji od wewnątrz.

Dotychczasowe działania Instytutu zostaną również wzbogacone o program skierowany do kierowników i dyrygentów orkiestr dętych w całej Polsce. Poprzez realizację cyklu warsztatów będą mogli oni zdobyć niezbędną wiedzę do rozwoju swoich zespołów. Skupimy się zarówno na kwestiach muzycznych w formie warsztatów, jak również na rozszerzeniu wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków na działalność orkiestr. Organizatorzy orkiestr dętych borykają się z wieloma wyzwaniami, m.in. bardzo często jedna osoba uczy gry na różnych instrumentach. Uważam, że ważne jest zaprezentowanie podstawy nauki gry na każdym instrumencie. Warsztaty realizowane byłyby w formie cyklicznej i odbywałyby się w formule weekendowej.

Instytut będzie kontynuować cykle spotkań (warsztatów) dla dyrektorów teatrów muzycznych, oper i filharmonii, zapewniające wymianę doświadczeń oraz identyfikowanie wspólnych problemów i metod ich rozwiązania.

e. Ochrona dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do muzyki i tańca ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbanych okresów w dziejach muzyki polskiej

Ochrona dziedzictwa kulturowego to ważny aspekt działalności Instytutu, który będzie dotyczył ogółu twórczości, jednak ze szczególnym naciskiem na kompletowanie dokumentacji zaniedbanych okresów w dziejach muzyki i tańca polskiego. Część działań realizowana będzie poprzez rozwój biblioteki oraz archiwum NIMiT. Zostanie stworzona i udostępniona baza dzieł, które rzadko można usłyszeć na scenach instytucji artystycznych.

Należałoby w działaniach rozdzielić problematykę muzyki współczesnej, muzyki kompozytorów do połowy XX wieku, twórczości ludowej i tradycyjnej oraz polskiej sztuki tanecznej.

Działania NIMiT będą komplementarne do działań realizowanych przez PWM i NIFC. Przede wszystkim będą dotyczyły popularyzacji utworów kompozytorów polskich oraz pobudzenia wykonawstwa muzyki polskiej w kraju i za granicą. Promocja polskiej twórczości będzie realizowana we współpracy z IAM.

W zakresie muzyki współczesnej działania Instytutu skupione będą na promocji wykonawstwa muzyki współczesnej oraz realizacji nagrań i ich popularyzacji w kraju i zagranicą. Twórczość kompozytorów polskich wspierana będzie poprzez realizację Programu Zamówienia kompozytorskie. W celu jak najlepszej realizacji tych zadań NIMiT będzie współpracował z organizacjami twórczymi m.in. Związkiem Kompozytorów Polskich. Kontynuowane będzie prowadzenie portalu polskiej muzyki współczesnej POLMIC.

Ochrona muzyki kompozytorów polskich do połowy XX wieku będzie skupiona na ewidencji źródeł muzyki polskiej w postaci katalogu oraz zapewnieniu dostępności do nich dla artystów i badaczy. NIMiT będzie realizował prowadzenie wykazu kompozytorów polskich oraz ich twórczości. Zadanie to będzie realizowane we współpracy z NIFC i PWM, z wykorzystaniem opracowanych już materiałów.

Instytut będzie również współorganizatorem wydarzeń dotyczących muzyki polskiej. Będzie też dążyć do wprowadzenia do współczesnej praktyki wykonawczej najciekawszych i najbardziej wartościowych kompozycji.

W tym celu zamierzam kontynuować organizowaną od 2011 roku cyklicznie co 3 lata Konwencję Muzyki Polskiej, będącą platformą przeglądu doświadczeń, możliwości jak też potrzeb w zakresie wykonawstwa muzyki polskiej oraz ochrony jej dziedzictwa.

Wśród działań na rzecz muzyki ludowej i tradycyjnej oraz tańca istotna będzie realizacja programów Szkoła Mistrzów Tradycji i Szkoła Budowy Instrumentów Ludowych, kontynuacja działania Pracowni Muzyki Tradycyjnej. Instytut będzie współorganizatorem wydarzeń związanych z muzyka ludową i tradycyjną. Nawiąże również współpracę w tym zakresie z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Chciałabym, aby Instytut od 2024 roku, we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, rozpoczął realizację programu skierowanego do twórców ludowych, dzięki któremu artyści mogliby nagrać płytę z rodzimą twórczością. Muzyka ludowa jest rzadko wykonywana przez młode pokolenie, a Ci którzy wykonują ja od lat są bardzo często w podeszłym wieku. Ważne jest, aby nagrać ją w formie najbardziej rzeczywistej, a jest to możliwe właśnie z udziałem artystów pochodzących z poszczególnych regionów Polski. Działanie to wpisze się zarówno w ochronę dziedzictwa kulturowego, jak i promocję zarówno samej muzyki ludowej oraz jej wykonawców. Będę ubiegać się o dodatkowe finansowanie umożliwiające realizację zaproponowanego programu własnego Instytutu.

Działania na rzecz tańca polskiego będą koncentrowały się na rozwoju Polskiego Archiwum Tańca oraz programu wydawniczego i wzmocnione zostaną prace digitalizacyjne. Planowana jest kontynuacja organizowanego dotychczas Kongresu Tańca.

f. Utworzenie mechanizmów pozwalających na powszechne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych

Instytut stworzy cykl szkoleń skierowanych do dyrektorów małych ośrodków kultury, podczas których przedstawione zostaną zagadnienia niezbędne do realizacji koncertów kameralnych i spektakli tanecznych. Wzrost świadomości i dostępność narzędzi sprawi, że muzyka wykonywana na wysokim poziomie dotrze do mniejszych miejscowości. Doświadczenie NIMiT w pracy w ramach PIM posłuży za wzór dla osób, które dotychczas bały się tego typu przedsięwzięć z uwagi na małe przychody i strach przed ryzykiem zbyt niskiego zainteresowania koncertami kameralnymi.

g. Zapewnienie warunków do rozwoju twórczości muzycznej i tanecznej w Polsce

NIMiT pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozwija Program Przestrzenie Sztuki. Wraz z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego realizuje go od 2020 roku, skupiając swoje działania na tańcu i teatrze. Program ma na celu powołanie interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy instytucji centralnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i samych artystów. Dzięki tym działaniom możemy wpływać na poprawę warunków i rozszerzenie możliwości rozwoju dla twórczości tanecznej. Chciałabym, aby od roku 2025 zostały uruchomione również miejsca skupiające swoje działania na rozwoju twórczości muzycznej. W tym celu będę ubiegać się o dodatkowe środki z MKiDN. Program jest finansowany poprzez dotację celową, jego realizacja w poprzednich latach pokazała, że jest potrzebny i szczególnie doceniany przez środowisko. Dostrzegam potrzebę uzyskania stałego finansowania w ramach dotacji podmiotowej co pozwoli na sprawniejsze planowanie działań i efektywne wykorzystanie środków finansowych.

h. Budowanie NIMiT jako Instytucji wspierającej artystów i dostarczającej im wiedzy

Chciałabym, aby za kilka lat Narodowy Instytut Muzyki i Tańca był postrzegany w środowisku profesjonalnych artystów jako instytucja, w której otrzymają wsparcie i wiedzę merytoryczną. Moim celem jest zbudowanie renomy Instytutu jako najważniejszej instytucji w kraju skupiającej swoje działania na rozwoju muzyki i tańca. Będzie to możliwe miedzy innymi poprzez rozwój kompetencji kadry NIMiT. Chciałabym, aby w szeregach pracowników Instytutu zasiadali specjaliści w swoich dziedzinach, którzy dzięki szerokiej wiedzy będą mogli wspierać artystów wielotorowo. Istotny jest rozwój dotychczasowego zespołu Instytutu o nowe kompetencje, wykorzystując jednocześnie bardzo cenne dotychczasowe doświadczenia.

Wzmocniona zostanie obecność NIMiT w świadomości środowisk artystycznych już na poziomie studiów. W tym celu planuję przeprowadzić analizę rozpoznawalności marki Instytutu. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy będziemy mogli dostosować działania promocyjne do konkretnych potrzeb. Poprzez wzmocnienie pozycji Instytutu w środowiskach profesjonalnych twórców, będzie możliwe dotarcie do szerszego grona artystów, a co za tym idzie, wsparcie rozwoju ich kompetencji oraz realizowanych przez nich projektów.

Planuję rozwinięcie w niezbędnym zakresie działalności wydawniczej Instytutu w obszarze muzyki i tańca. Obejmować ona będzie publikacje naukowe oraz analizy i podręczniki, wspierające działania prowadzone przez Instytut.

W roku 2025 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca będzie obchodzić jubileusz 15-lecia swojego istnienia, chciałabym wykorzystać go do promocji samego Instytutu, ale i sztuki muzycznej i tanecznej w kraju. Poprzez działania na różnych płaszczyznach postaramy się dotrzeć do jak największej grupy osób, promując przy tym zarówno polską muzykę i taniec jak i samych artystów. Będzie to idealny moment do stworzenia ogólnopolskiej akcji aktywizującej całe środowisko artystyczne. Jej celem będzie zachęcenie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Odbędzie się to poprzez serię koncertów, spektakli tanecznych i warsztatów w całej Polsce.

Poprzez udział w wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym, Instytut nie tylko będzie promować swoje działania, ale również pozycjonować się jako instytucja wspierająca najbardziej wartościowe inicjatywy. Udział w wydarzeniach powinien również przyjąć formę finansowania nagród dla laureatów festiwali i konkursów. Rodzaj nagród oraz ich forma będzie dostosowana do charakteru wydarzenia. Formy wsparcia mogą mieć postać: wydania płyty, przygotowania wystawy, czy realizacji koncertu lub przedstawienia tanecznego. Instytut będzie współpracował z organizatorami ważnych wydarzeń artystycznych w kraju, co pozwoli na wzmocnienie ich w kwestiach organizacyjnych i finansowych, jednak bez dublowania zadań.

4. Budżet

Jakkolwiek podstawowa dotacja podmiotowa Instytutu w ostatnich latach wynosi około 10 000 000 zł, jednak jej rokroczne zwiększenia, powiązane z kontynuowanymi działaniami wieloletnimi, pozwalają na założenie dotychczasowego poziomu dotacji podmiotowej Instytutu na poziomie około 18 000 000 zł rocznie oraz dotacji celowych, związanych z konkretnymi wydarzeniami, na poziomie dodatkowych około 10 000 000 zł rocznie.

Swoją koncepcję programową sformułowałam przy założeniu utrzymania finansowania Instytutu co najmniej na dotychczasowym poziomie oraz uzyskaniu koniecznych zwiększeń dotacji podmiotowej lub dotacji celowych na realizację nowych działań. Ponieważ do realizacji dodatkowych zadań konieczne będzie zwiększenie poziomu finansowania NIMIT w kolejnych latach, postaram się uzyskać stałe zwiększenie dotacji podmiotowej.

W działalności Instytutu jest bardzo dużo programów finansowanych w ramach dotacji celowych, co znacząco utrudnia ich realizację i planowanie na kolejne lata. Proponuję włączenie stałych i cyklicznych zadań Instytutu do stałej dotacji podmiotowej, aby ich realizacja była bardziej efektywna.

5. Siedziba

Obecnie siedziba Instytutu Muzyki i Tańca mieści się przy ul. Fredry w Warszawie. W związku ze zbliżającym się remontem kamienicy realizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne Instytut będzie musiał zmienić swoją lokalizację i przeprowadzić się do siedziby tymczasowej. Wynajęta siedziba miałaby być miejscem pracy Instytutu przez najbliższe pięć lat. Ten czas poświecę na pozyskanie docelowej siedziby dla Instytutu. Jest to działanie niezbędne do stworzenia stabilnych warunków rozwoju NIMiT.

Koncepcja programowa – Plik do pobrania