Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości

opis: Program„Kompozytor – rezydent”  nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 r. życia.

Program polega na prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

W ramach programu IMiT dofinansuje honorarium kompozytora za zamówione utwory oraz dodatkowe koszty związane z prawykonaniem lub wykonaniem jego kompozycji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

VI edycja programu obejmuje sezon 2016/2017. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 30 maja 2016 r.

budżet: VI edycja – 90 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

W latach 2012 – 2015 zakończyły się cztery edycje programu „Kompozytor – rezydent”. Odbyło się 13 rezydencji kompozytorskich organizowanych przez cztery filharmonie, osiem orkiestr symfonicznych i kameralnych oraz jeden chór. Podczas czterech zakończonych edycji zostało zamówionych i prawykonanych 16 utworów. Łącznie zostały wykonane 52 utwory kompozytorów-rezydentów. W ramach rezydencji odbyły się 44 koncerty w których uczestniczyło ok. 12 700 słuchaczy. W sezonie 2015/2016 trwa piąta edycja programu.

Do VI edycji programu zgłoszono 6 aplikacji (15.04. 2016 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (10.05. 2016 r.)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


PRZEWODNIK – Wprowadzenie do VI edycji programu

REGULAMIN

WNIOSEK APLIKACYJNY

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO