Wersja do druku

Udostępnij

Cel:

Celem programu jest zbudowanie trwałej relacji pomiędzy filharmoniami i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w koncertach z repertuarem klasycznym. Program polega na sfinansowaniu przez Instytut Muzyki i Tańca za pośrednictwem filharmonii uczestnictwa uczniów klas maturalnych w edukacyjnych próbach otwartych oraz koncertach filharmonii.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia z dnia 29 czerwca 2018 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”, edycja 2018/2019  (zaktualizowane) 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2018/2019 upływa w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia należy przysyłać w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zeskanowany i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Instytucji formularz aplikacyjny należy przysłać w wersji elektronicznej (w PDF) na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 31 sierpnia 2018 roku z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”.

Identyczną, papierową wersję dokumentów należy przysłać na adres: 

Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa 

z dopiskiem: Wniosek do programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 10 września 2018 r.

Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem. W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2018/2019, Dyrektor IMiT może ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2018/2019 wynosi 130 000 zł.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest na stronie IMiT: www.imit.org.pl / zakładka: Programy.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

 

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Mateusz Cieślak – Główny specjalista ds. programowych, tel. 22 829 20 18, mateusz.cieslak@imit.org.pl

 

Uwaga!

Decyzją dyrektora IMiT z dnia 13 lipca 2018 roku zostały wprowadzone następujące zmiany do Regulaminu:

a. został zniesiony obowiązek dostarczania listów intencyjnych, potwierdzających nawiązanie współpracy filharmonii ze szkołami (załączników do wniosku);

b. termin składania wniosków wydłużony został do 31 sierpnia 2018 roku;

c. nowy termin wyboru zgłoszeń został ustalony na 10 września 2018 roku.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

REGULAMIN PROGRAMU   

FORMULARZ APLIKACYJNY

Załącznik nr 1 wnioskodawcy

Załącznik nr 2 aktywność uczestników

Załącznik nr 3 scenariusz próby otwartej

Załącznik nr 4 zasady uczestnictwa w programie

Załącznik nr 5 zasady uczestnictwa w plebiscycie

Załącznik nr 6 ewidencja uczestników

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW