Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 24 kwietnia w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach I edycji programu „Dyrygent – rezydent”.

W skład komisji weszli eksperci zgłoszeni przez Zrzeszenie Filharmonii Polskich (Andrzej Kosendiak), Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (Jan Popis) oraz przedstawiciele powołani jako reprezentanci IMiT (Tadeusz Strugała i Łukasz Borowicz).

Komisja wybrała do dofinansowania ze strony IMiT projekty złożone przez następujących wnioskodawców:

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach – dyrygent-rezydent: Krzysztof Kozakiewicz

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego – dyrygent-rezydent: Maciej Tomasiewicz

Toruńska Orkiestra Symfoniczna – dyrygent-rezydent: Rafał Kłoczko

W związku z tym, że łączna suma przyznanego dofinansowania nie wyczerpała pełnej puli budżetu
I edycji programu, komisja zarekomendowała Dyrektorowi Instytutu dofinansowanie czwartego projektu:

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina – dyrygent-rezydent: Maciej Koczur

Komisja przy wyborze projektów przeznaczonych do realizacji uwzględniła szereg różnorodnych czynników.

W opinii komisji wybrane projekty najlepiej realizują cele programu do jakich należy prezentacja
i promocja młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej, co szczególnie dotyczy tych dyrygentów, którzy dotychczas mieli najmniej możliwości współpracy i kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym.

Przy wyborze wniosków kierowano się liczbą, charakterem i wartością programów koncertów, które składają się na projekt zaproponowanych rezydencji. Przy ocenie tego elementu wzięto pod uwagę szczególnie te koncerty, które są koncertami abonamentowymi.

Zwrócono uwagę na propozycje wyróżniające się w zakresie otoczenia opieką młodego dyrygenta
i stworzenia mu jak największego pola zdobywania doświadczeń i aktywności w kontaktach z zespołem.

We wszystkich wybranych do dofinansowania projektach w programach koncertów rezydencji uwzględniano preferowane w regulaminie utwory polskiej muzyki współczesnej, powstałe w wyniku realizacji przez IMiT priorytetu „Zamówienia kompozytorskie”, program MKiDN „Kolekcje” lub programu IMiT „Kompozytor-rezydent”.

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów oraz protokół obrad komisji dostępne są
w zakładce programy.