Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do programu „Dyrygent – rezydent” na sezon 2019/2020. 

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych.

Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym oraz zachęcenie polskich instytucji artystycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest rozwój warsztatu wykonawczego i promocja młodych polskich dyrygentów, oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 8 kwietnia 2019 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Dyrygent – rezydent” na sezon 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2019/2020 upływa w dniu 15 maja 2019 roku.

Wersja papierowa podpisanego przez osobę upoważniona wniosku powinna być przysłana wraz z załącznikami a i b na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Dyrygent – rezydent”) w terminie do 15 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto należy, w terminie do 15 maja 2019 roku włącznie, przysłać na adres imit@imit.org.pl podpisany i zeskanowany wniosek wraz z załącznikiem a. Wniosek wraz

z załącznikiem należy przysłać w jednym pliku PDF. W tym samym terminie na adres: imit@imit.org.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 20 regulaminu (załącznik c).

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 31 maja 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2019/2020, Dyrektor IMiT może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2019/2020 wynosi 120 000 zł.

Wzory formularzy aplikacyjnych i rozliczeniowych są do pobrania są na stronie IMiT: www.imit.org.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Główny specjalista ds. programowych,

tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

 

Dyrygent-rezydent powołanie komisji.pdf

Dyrygent-rezydent ogłoszenie wyników.pdf

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN DYRYGENT-REZYDENT.pdf

FORMULARZ APLIKACYJNY-Priorytet I.doc

FORMULARZ APLIKACYJNY-Priorytet II.doc

FORMULARZ SPRAWOZDANIA-Priorytet I.doc

FORMULARZ SPRAWOZDANIA-Priorytet II.doc