Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej – filharmonii lub orkiestry, oraz na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum dwóch koncertów z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym.

Priorytet II program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień lub jednej premiery i jednego wznowienia dzieł scenicznych (z gatunku: opera, operetka, balet, musical, przedstawienie dla dzieci) w teatrach operowych lub muzycznych (na zasadzie asystowania, nie zaś samodzielnego przygotowywania ich).

W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach przygotowywanych tytułów.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 3 kwietnia 2018 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Dyrygent – rezydent” sezon 2018 / 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2018 / 2019 upływa w dniu 15 maja 2018 r.

Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (zeskanowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami a i b należy przysłać w jednym pliku PDF) na adres: imit@imit.org.pl w terminie do 15 maja 2018 roku włącznie
z tytułem wiadomości: Wniosek do programu „Dyrygent – rezydent”. W tym samym terminie na adres: imit@imit.org.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 20 regulaminu (załącznik c).

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 31 maja 2018 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu,
a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2018 / 2019, Dyrektor IMiT może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2018 / 2019 wynosi 120 000 zł.

Wzory formularzy aplikacyjnych  i rozliczeniowych są dostępne są na stronie IMiT: www.imit.org.pl / zakładka: Programy.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska Główny specjalista ds. programowych,

tel. 22  829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO PRIORYTET II

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW