Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów.

Umożliwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Zachęcenie polskich instytucji muzycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych (priorytet I) oraz w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej czterech programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji koncertowej – filharmonii lub orkiestry, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu minimum jednego koncertu z udziałem orkiestry w danym sezonie artystycznym z zastrzeżeniem, że musi to być koncert abonamentowy lub koncert ze stałej działalności statutowej instytucji.

Priorytet II – program polega na czynnym udziale dyrygenta-rezydenta w przygotowaniach co najmniej dwóch premier lub dwóch wznowień (lub jednej premiery i jednego wznowienia) dzieł scenicznych w teatrach operowych lub muzycznych (z gatunku: opera, operetka, balet, przedstawienie dla dzieci). W ramach rezydencji dyrygent-rezydent powinien samodzielnie poprowadzić co najmniej trzy spektakle w ramach jednego z przygotowywanych tytułów.

W ramach programu IMiT dofinansuje koszy wskazane związane z rezydencją, czyli honorarium dyrygenta-rezydenta koszty jego przejazdów i zakwaterowania.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie dyrygent i instytucja muzyczna.

III edycja programu obejmuje sezon 2016/2017.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy strong>imit@imit.org.pl</strong. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 30 maja 2016 r.

budżet: IV edycja – 45 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

W latach 2012 – 2015 zakończyły się dwie edycje programu „Dyrygent – rezydent”. Zostało zrealizowanych 8 rezydencji dyrygenckich. Dyrygenci-rezydenci poprowadzili samodzielnie 14 koncertów. Łącznie w ramach zakończonych rezydencji odbyło się 39 koncertów w których uczestniczyło ok. 13 600 słuchaczy. W sezonie 2015/2016 odbywa się trzecia edycja programu.

Program uruchomiony, w trakcie trwania III edycji

Zgłoszono 7 aplikacji (15.04.2016 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 rezydencji (24.05.2016 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do IV edycji programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET II


Lista utworów zamówionych i prawykonanych lub zaplanowanych do wykonania w ramach programu IMiT „Kompozytor – rezydent” (I, II, III, IV, V edycja)

Informacje na temat utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” znajdują się na stronie www.zamowieniakompozytorskie.pl