Wersja do druku

Udostępnij

Program jest  adresowany do polskich instytucji muzycznych oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osób posiadających licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata. Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych oraz w teatrach operowych i muzycznych.

Ogłoszenie wyników naboru

19 czerwca 2020 r. w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach programu „Dyrygent – rezydent” na sezon 2020/2021.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli eksperci rekomendowani przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (prof. zw. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska), Zrzeszenie Filharmonii Polskich (dr hab. Piotr Sułkowski) oraz przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca (Katarzyna Meissner, prof. Tadeusz Strugała /dr h.c./, Brygida Błaszczyk-Podhajska). 

Do programu zgłoszono 18 wniosków aplikacyjnych. Komisja wybrała do dofinansowania

w ramach programu 5 rezydencji dyrygenckich.

Lista wybranych projektów:

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze – Anna Sułkowska-Migoń 
kwota dofinansowania: 22 000 zł
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie – Igor Bojczuk

kwota dofinansowania: 30 000 zł

Bałtycka Agencja Artystyczna BART / Polska Filharmonia Kameralna Sopot
Jagoda Wyrwińska
kwota dofinansowania: 23 000 zł

Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Agata Zając
kwota dofinansowania: 25 000 zł

Opera Śląska w BytomiuJan Stańczyk

kwota dofinansowania – 15 900 zł

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Dyrygent – rezydent”, przy wyborze projektów przeznaczonych do dofinansowania uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. potencjał artystyczny zgłoszonych kandydatów, ich aktualne możliwości praktyki dyrygenckiej oraz promocję rezydencji i dyrygenta-rezydenta zaproponowaną przez wnioskującą instytucję. Istotnym elementem oceny wniosków były nadesłane nagrania audio-wideo przedstawiające możliwości dyrygenckie kandydatów, natomiast ze względu na utrudnienia w planowaniu sezonu artystycznego 2020/21 i możliwość przedstawienia przez instytucje tylko ogólnego zarysu rezydencji programy rezydencji nie były oceniane szczegółowo.

Ze względu na warunki finansowe, wynikające z budżetu programu i przedstawionych kosztorysów projektów, do dofinansowania zostało wybranych pięć rezydencji, choć pozytywne opinie komisji uzyskało więcej projektów. Zostały wybrane te projekty, które w opinii komisji najlepiej mogą zrealizować cele programu, do jakich należy wsparcie zawodowe i promocja młodych polskich dyrygentów. Wyłonienie przeznaczonych do realizacji projektów odbyło się w drodze głosowania, dyskusji oraz ustalenia wspólnego stanowiska. Członkowie komisji wstrzymali się od głosu i nie oceniali wniosków z udziałem swoich studentów lub absolwentów, a także tych, w których wystąpiły reprezentowane przez nich instytucje.

Komisja z zadowoleniem przyjęła nadzwyczaj dużą liczbę złożonych do programu wniosków i o wiele większe niż zwykle zainteresowanie programem ze strony instytucji muzycznych, w tym oper i teatrów muzycznych. Komisja wyraża nadzieję, że nieprzyznanie dofinansowania pozostałym wnioskodawcom, spowodowane ograniczeniami budżetowymi, nie spowoduje rezygnacji z realizowania celów zapisanych w regulaminie programu przy pomocy innych środków.  

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – kierownik Działu Programowego (tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl)

Pliki do pobrania:

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny – priorytet I

Formularz aplikacyjny – priorytet II

Formularz sprawozdania – priorytet I

Formularz sprawozdania – priorytet II

Informacja o powołaniu komisji

O programie:

Główne cele programu to prezentacja i promocja młodych polskich dyrygentów, ułatwienie młodym dyrygentom debiutu i nabywania praktyki wykonawczej poprzez stworzenie im możliwości współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym oraz zachęcenie polskich instytucji artystycznych do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Oczekiwanym rezultatem programu jest rozwój warsztatu wykonawczego i promocja młodych polskich dyrygentów oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.


Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 11 maja 2020 roku

Ze względu na zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu instytucji kultury, powodujące m.in. niemożność dokładnego planowania sezonu artystycznego 2020/21, w regulaminie programu Dyrygent – rezydent 2020/2021, na wniosek kierowników zainteresowanych instytucji, wprowadza się następujące zmiany. 

Priorytet I (rezydencje dyrygenckie w zawodowych zespołach orkiestrowych)

Opisane w punktach od 11.2 do 11.6 zasady zawiesza się, a zamiast nich ustala się zasady następujące:

Instytucja przedstawi ramowy terminarz programów koncertowych w ramach rezydencji oraz zadeklaruje dokładne terminy, szczegółowy program i wszystkich wykonawców koncertów samodzielnie przygotowywanych i prowadzonych przez dyrygenta-rezydenta niezwłocznie po ustaniu przeszkód, które uniemożliwiają planowanie sezonu koncertowego. Jeżeli możliwe będzie zaplanowanie tylko części programu rezydencji, instytucja również uczyni to niezwłocznie.

Zaleca się zastosowanie zasad opisanych w punktach 11.4–11.6 regulaminu, jeśli jednak niemożliwe będzie ścisłe zastosowanie tych zasad, dopuszcza się zaplanowanie programów przystosowanych do takich możliwości organizacyjnych i wykonawczych, jakie będą znane w chwili planowania.

Priorytet II (rezydencje w teatrach operowych i muzycznych)

Opisane w punktach 12.2 i 12.3 zasady zawiesza się, a zamiast nich ustala się zasady następujące:

Instytucja przedstawi ramowy terminarz spektakli w ramach rezydencji oraz zadeklaruje dokładne terminy i tytuły spektakli niezwłocznie po ustaniu przeszkód, które uniemożliwiają planowanie sezonu artystycznego. Jeżeli możliwe będzie zaplanowanie tylko części programu rezydencji, instytucja również uczyni to niezwłocznie.

Zaleca się zastosowanie zasady opisanej w punkcie 12.3 regulaminu, jeśli jednak niemożliwe będzie ścisłe zastosowanie tej zasady, dopuszcza się zaplanowanie spektakli przystosowanych do takich możliwości organizacyjnych i wykonawczych, jakie będą znane w chwili planowania.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa 1 czerwca 2020 roku.

Zeskanowany wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami w terminie do 1 czerwca włącznie na adres imit@imit.org.pl. W tym samym terminie na adres: imit@imit.org.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-wideo, o którym mowa w punkcie 20 regulaminu (załącznik c) lub link do tego nagrania zamieszczonego w serwisie umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube).

Nie jest wymagane przysłanie papierowej wersji wniosku.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 15 czerwca 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W razie niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2020/2021 Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 120 000 zł.

Wzory formularzy aplikacyjnych i rozliczeniowych są dostępne na stronie internetowej Instytutu: www.imit.org.pl

UWAGA: wypełnienie pozycji 4 i 5 formularza (priorytet I) i pozycji 4 formularza (priorytet II) nie jest obowiązkowe, stosownie do pkt. I niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 6 kwietnia 2020 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Dyrygent – rezydent na sezon 2020/2021

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa 15 maja 2020 roku.

Zeskanowany wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami w terminie do 15 maja włącznie na adres imit@imit.org.pl. W tym samym terminie na adres: imit@imit.org.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 20 regulaminu (załącznik c) lub link do tego nagrania zamieszczonego w serwisie umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube).

Nie jest wymagane przysłanie papierowej wersji wniosku.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 1 czerwca 2020 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

W razie niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2020/2021, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 120 000 zł.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Aleksandra Dziurosz – p.o. dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – kierownik Działu Programowego

tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl