Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło 7. edycję programu „Zamówienia kompozytorskie 2018-2019” w dniu 19 grudnia 2017 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin „Zamówień kompozytorskich” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2018 oraz na stronach internetowych IMiT: www.zamowieniakompozytorskie.pl i www.imit.org.pl.

Celem programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Istotnym celem programu jest również wykorzystanie nowych dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki współczesnej w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach Programu. W szczególności prosimy zapoznać się z załącznikiem nr 2 do Regulaminu pn. „Pomoc publiczna”. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z Regulaminem w zakładce Programu.

W 7. edycji w Regulaminie „Zamówień kompozytorskich” pozostały zmiany, które pojawiły się w 4. i 5. edycji programu na prośbę środowiska muzycznego. Są to:

1) dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot.
W pierwszym wariancie (A) zasady podziału pozostały w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany;

2) wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach.
Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152.000,00 zł w przypadku zamówienia, prawykonania i dwóch powtórzeń dzieła dla kategorii dzieł A-F oraz do 224.000,00 zł w przypadku zamówienia, prawykonania i dwóch powtórzeń dzieła dla kategorii dzieł G. Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpływa na zwiększenie części kompozytorskiej.

Szczegółowe objaśnienia Regulaminu 7. edycji „Zamówień kompozytorskich” znajdują się we „Wprowadzeniu do programu”.

Wnioski do programu „Zamówienia kompozytorskie” mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami na lata 2018-2019 wynosi 2 300 000 zł.

Składanie wniosków do programu za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl) będzie możliwe od stycznia 2018 roku.

Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia 2018 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kosińską – e-mail: malgorzata.kosinska@imit.org.pl, tel.: (22) 829 20 17.

 

LISTA WYNIKÓW NABORU WRAZ Z POZYTYWNIE ROZPATRZONYMI ODWOŁANIAMI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT A

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA – WARIANT B

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION A

STATEMENT FROM COMPOSER, CO-AUTHOR – OPTION B

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE (tylko dla Beneficjentów, dla których dotacja MKiDN będzie uznana za pomoc publiczną)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA WARIANT A (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR OPTION A (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA WARIANT B (kompozytor, współautor)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-CREATOR OPTION B (composer, co-author)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-WYKONAWCA (muzyk, reżyser, aktor, tancerz)

LICENCE AGREEMENT BENEFICIARY-PERFORMER (musician, director, actor, dancer)

eZAMÓWIENIA – Przewodnik dla Beneficjentów

UMOWA Z MKiDN – formaty, kodeki

UMOWA z MKiDN – lista metadanych

UMOWA z MKiDN – załącznik nr 2 (wraz ze wzorem pierwszych dwóch stron przyszłej partytury)

REGULAMIN PROGRAMU

WNIOSEK WZORCOWY

EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ I ZOBOWIĄZANIA LICENCYJNE – WARUNKI REGULAMINU Zamówienia kompozytorskie

KOMUNIKAT – POMOC PUBLICZNA

INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ – INSTRUKCJA

WYTYCZNE

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

JAK POPRAWNIE OSZACOWAĆ WNIOSKOWANĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA MKIDN