5 listopada 2021 roku w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach programu Białe plamy – muzyka i taniec edycji 2021/22.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Polskie Forum Choreologiczne – Urszula Loba-Wilgocka i przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Spośród 43 zgłoszonych do programu wniosków komisja wybrała do dofinansowania następujące projekty badawcze:

 1. Zygmunt Mycielski Listy o muzyce i inne pisma (opracowanie źródłowo-krytyczne) –
  Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk

  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 2. Apolinary Kątski – katalog twórczości – Ewa Chamczyk
  kwota dofinansowania – 4 500 zł
 3. Zofia Zdziennicka-Bergerowa – szkic do biografii artystycznej zapomnianej wirtuozki cytry, kompozytorki i działaczki społecznej – Wojciech Gurgul
  kwota dofinansowania – 7 000 zł
 4. Bibliografia polskiej literatury tanecznej: (w wyborze) 1900-1939 – Alicja Iwańska
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 5. Twórczość baletowa Aleksandra Tansmana – prezentacja źródeł i perspektywy badawcze – Łukasz Kaczmarowski
  kwota dofinansowania – 8 000 zł
 6. Kontynuacja prac przygotowawczych do wydania katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego oraz stworzenie drugiej części katalogu (lata 1970-2010) –
  Maria Koszewska-Wajdzik, Iwona Fokt, Ewa Fabiańska-Jelińska
  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 7. Monografia Antologia polskiej muzyki perkusyjnej. Tom I – Dzieła na perkusję i orkiestrę – Leszek Lorent
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 8. Zebranie materiałów i opracowanie dokumentacji na temat działalności legendarnej grupy Ensemble MW2 założonej w 1962 roku przez pianistę Adama Kaczyńskiego (1933-2010), ze szczególnym uwzględnieniem prawykonań utworów polskich kompozytorów Katarzyna Marczak
  kwota dofinansowania – 10 000 zł
 9. Polska szkoła lutnicza XVII i XVIII wieku – analiza i cechy wyodrębnione na podstawie badań dendrochronologicznych. Katalog instrumentów – Alina Mądry, Honorata Stalmierska, Tomasz Ważny
  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 10. Maria Modrakowska a działalność Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu w świetle nieznanych felietonów „Zdjęcia amatorskie z Paryża” (opracowanie krytyczno-źródłowe) – Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
  kwota dofinansowania – 7 000 zł
 11. Katalog tematyczny utworów muzycznych zapisanych w rękopisach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie (PL-Osem) – Danuta Popinigis, Aleksandra Litwinienko, Ewelina Miernikiewicz
  kwota dofinansowania – 20 000 zł
 12. Maria Rogosz – portret muzyczny śląskiej śpiewaczki. Styl wykonawczy oraz repertuar w oparciu o archiwalne nagrania radiowe oraz pozostawione przez nią zapisy – Iwona Wylęgała
  kwota dofinansowania – 10 000 zł

Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty przeznaczone do realizacji, biorąc pod uwagę poprawność formalną wniosków oraz szereg kryteriów merytorycznych wymienionych w regulaminie, w szczególności: zgodność zgłoszonych tematów z celem programu, unikatowość i czasochłonność prowadzonych badań, zaplanowanie zadań i harmonogram prac umożliwiające osiągnięcie wymiernych efektów badań i dostarczenie ich do Instytutu w wymaganym regulaminowo terminie, a także dotychczasowe osiągnięcia badaczy oraz ich kompetencje i doświadczenie badawcze w proponowanym obszarze badań.

Wybrane do dofinansowania projekty dotyczą:

– niewątpliwie mało zbadanych lub zaniedbanych obszarów wiedzy o szeroko pojętej polskiej kulturze muzycznej i tanecznej;

– badań nad nieopisanymi dotąd w ogóle lub wycinkowo zjawiskami w polskiej kulturze muzycznej
i tanecznej, a także obszarów rozpoczętych badań wymagających kontynuacji;

– dokumentacji, opracowania i interpretacji źródeł trudno dostępnych, rozproszonych, mało znanych lub niewystarczająco zbadanych.

Wybrane projekty obejmują szeroki zakres problematyki i różne epoki od XVI wieku po współczesność, oraz różnorodne gatunki twórczości. Wśród zakwalifikowanych do realizacji prac znalazły się trzy projekty zgodne z priorytetem badawczym programu edycji 2021/22 dotyczącym twórczości kręgu Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu w latach 1926-1950.

O programie:

Białe plamy – muzyka i taniec, to program dla polskich i zagranicznych badaczek i badaczy, który umożliwia uzyskanie środków na badania nad mało znanymi obszarami polskiej muzyki lub tańca. Badania mogą być prowadzone zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, Departament Muzyki;
tel. +48 22 829 20 15, +48 785 340 000, brygida.blaszczyk@nimit.pl

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki; tel. +48 887 507 017, maria.zarycka@nimit.pl