Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich artystów.

Zachęcenie polskich instytucji kultury i zespołów do podejmowania współpracy z młodymi polskimi artystami.

Promocja polskiej twórczości kompozytorskiej.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach artystycznych (priorytet I) oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – rezydencja w instytucjach i zespołach polega na występie  solisty lub zespołu w minimum 3 koncertach w sezonie artystycznym. W ramach rezydencji możliwa jest organizacja różnych form koncertów – np. recitali solowych, koncertów edukacyjnych, koncertów kameralnych i symfonicznych.

Priorytet II – rezydencja w operach i teatrach muzycznych polega na czynnym udziale śpiewaka w przygotowaniach minimum dwóch premier lub wznowień dzieł scenicznych (z gatunku: opera, operetka, musical, przedstawienie dla dzieci) oraz występie w minimum 3 spektaklach w  ramach każdego z przygotowywanych tytułów.

W ramach programu IMiT pokryje koszty honorariów uczestniczących w programie solistów i zespołów.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie solista/zespół i instytucja.

II edycja programu obejmuje sezon 2016/2017.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy strong>imit@imit.org.pl</strong. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 30 maja 2016 r.

budżet: II edycja – 60 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych (brygida.blaszczyk@imit.org.pl, tel. 22 829 20 15)

dotychczasowe rezultaty:

W roku 2016 kończy się pierwsza, pilotażowa edycja programu „Artysta – rezydent”. W I edycji programu realizowanych jest pięć rezydencji artystycznych. Do końca 2015 roku odbyło się 6 koncertów i 7 spektakli operowych z udziałem solistów i zespołów objętych rezydencją. Uczestniczyło w nich ok. 3 900 słuchaczy.

Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Zgłoszono 11 aplikacji (15.04.2016 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 5 rezydencji (30.05.2016 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


DOKUMENTY DO POBRANIA:


PRZEWODNIK – Wprowadzenie do II edycji programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET II


Lista utworów zamówionych i prawykonanych lub zaplanowanych do wykonania w ramach programu IMiT „Kompozytor – rezydent” (I, II, III, IV,V edycja
)

Informacje na temat utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” znajdują się na stronie www.zamowieniakompozytorskie.pl