Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Opis:

Program skierowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych i mało znanych obszarów muzyki polskiej oraz tańca.

Tematy badań zgłaszane są do Instytutu bezpośrednio przez wnioskującego o udział w programie badacza lub grupę badaczy (do 3 osób), zaś efekty ich pracy (prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów, opracowania źródłowe itp.) zostaną przekazane IMiT w celu dalszej publikacji.

III edycja programu trwa od 1 października 2013 roku do 31 lipca 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 30 czerwca 2013 r., zaś termin wyboru projektów do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z regulaminem programu wyniki zostaną ogłoszone na stronie IMiT w terminie do 10 września 2013 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: Instytut Muzyki
i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek do programu ”Muzyczne białe plamy” [o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego] oraz w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl.

Budżet:

III edycja – 100 tys. zł

Osoba odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Dotychczasowe rezultaty:

Zgłoszono 42 aplikacje (30.06.2013)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 10 projektów (30.08.2013)