Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków na sezon 2019/2020. Termin zgłoszeń do pierwszych kursów upływa 15 listopada 2019 roku.

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków adresowany jest do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych, lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy grający na instrumentach dętych.

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W pierwszej edycji Programu, przypadającej na 2019/2020 rok, osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 

I. Bezpłatny kurs konserwacji i strojenia fortepianów.pdf

II. Bezpłatny kurs komputerowego pisania nut.pdf;

III. Bezpłatny kurs animatora życia muzycznego.pdf;

IV. Stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.docx.

Uwaga: Lista kursów i szkoleń w 2020 roku może zostać uzupełniona w czasie trwania programu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w kursach (Programy: I, II, III)  w 2019 r. upływa w dniu 15 listopada 2019 roku. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc.

Wnioski o stypendia na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego (Program IV) przyjmowane będą do 30 listopada 2019 r. , a w 2020 roku – do 28 lutego, do 31 maja oraz do 30 września – do wyczerpania środków.

Formularz zgłoszeniowymożna przysyłać drogą elektroniczną na adres: reorientacjamuzykow@imit.org.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Reorientacja Muzyków”).  W przypadku przysłaniu wniosku pocztą, o terminie jego przyjęcia decyduje data stempla pocztowego.

Kwalifikacja kandydata do udziału w Programie odbędzie się dwustopniowo:

  • Analiza dokumentów zgłoszeniowych pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych (sprawdzenie, czy osoba aplikująca jest uprawniona do uczestnictwa w Programie).
  • Rozmowa  kwalifikacyjna kandydata z doradcą zawodowym.

Informacja o zakwalifikowaniu do Programu będzie podana do wiadomości osoby aplikującej w terminie do siedmiu dni od dnia odbytej rozmowy kwalifikacyjnej.

Po zakwalifikowaniu się do Programu każdy z beneficjentów będzie mógł, przy pomocy doradcy personalnego, przeprowadzić profesjonalną analizę swojego potencjału zawodowego i indywidualnych mocnych stron, w celu wybrania najwłaściwszego profilu przekwalifikowania.

Wszyscy uczestnicy Programu, niezależnie od wybranej ścieżki reorientacji zawodowej, odbędą szkolenie wstępne z zakresu zarządzania swoją karierą w sytuacji zmiany.

W trakcie całego programu uczestnicy objęci będą doradztwem personalnym, w co wchodzą konsultacje indywidualne oraz pomoc przy sporządzaniu dokumentów.

Wzory formularzy aplikacyjnych są do pobrania są na stronie IMiT: www.imit.org.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Hanna Szych – Koordynator Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków, reorientacjamuzykow@imit.org.pl; tel. 794 759 325

DOKUMENTY

REGULAMIN.pdf

Formularz zgłoszeniowy.docx

Kurs konserwacji, strojenia fortepianów i pianin.docx

Kurs komputerowego pisania nut.docx

Kurs animatora kultury muzycznej.docx

Wniosek stypendialny.docx

Umowa stypendialna.docx

Zał. do wniosku stypendialnego -budżet.xlsx

Zał. do wniosku stypendialnego – oświadczenie.docx

Zał. do wniosku stypendialnego – oświadczenie (2).docx

Zał. do wniosku stypendialnego – oświadczenie (3).doc

Raport rozliczeniowy.xlsx