Wersja do druku

Udostępnij

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT) jest państwową instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działamy na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce poprzez prowadzenie własnych programów rezydencyjnych oraz realizację projektów twórczych, naukowych, wydawniczych i stypendialnych, adresowanych do środowiska muzycznego i tanecznego. Zajmujemy się też prowadzeniem Programów Ministra jako instytucja zarządzająca.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: specjalistki/specjalisty ds. programowych w Departamencie Muzyki

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • Realizacja prowadzonych przez Dział Programowy w departamencie Muzyki NIMiT programów i projektów, w tym międzynarodowych, obejmująca m.in.:

– współudział w opracowywaniu założeń merytorycznych, w tym przygotowywaniu regulaminów i innych dokumentów programowych,

– prowadzenie naboru wniosków i zgłoszeń,

– opracowywanie budżetów oraz ich monitorowanie,

– prowadzenie dokumentacji,

– przygotowywanie umów z partnerami zewnętrznymi, współorganizatorami i beneficjentami oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją,

– weryfikowanie formalno-merytoryczne sprawozdań z realizacji umów,

 • Prowadzenie kalendariów wydarzeń w ramach realizowanych programów i projektów,
 • Współpraca z Biurem Komunikacji NIMiT (przekazanie i aktualizacja informacji dotyczących kalendarza wydarzeń; opracowywanie wkładu merytorycznego do ogłoszeń i komunikatów, wsparcie merytoryczne),
 • Wprowadzanie i procedowanie dokumentów dotyczących realizowanych programów i projektów w dedykowanych do tego celu systemach informatycznych,
 • Reprezentowanie NIMiT na wydarzeniach związanych z realizowanymi programami i projektami w Polsce i za granicą.

Wymagania niezbędne:

 • Wyższe wykształcenie muzyczne lub humanistyczne – ukończone studia II stopnia na uczelniach muzycznych lub na kierunkach: muzykologia, filologia polska, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo lub pokrewnych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodą komunikację ustną i pisemną m.in. z partnerami instytucjonalnymi, artystami i organizatorami wydarzeń muzycznych,
 • Biegła znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym programu Excel,
 • Umiejętność bezbłędnego pod względem językowym oraz rzeczowego i precyzyjnego formułowania myśli na piśmie,
 • Dobra orientacja w środowisku muzycznym w Polsce (znajomość podstawowych aktów prawnych, instytucji muzycznych w kraju, rozeznanie w bieżących wydarzeniach muzycznych),
 • Podstawowa wiedza w obszarze prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. w zakresie obrotu prawami (umowy z przeniesieniem praw autorskich i umowy licencyjne), dozwolonego użytku i organizacji zbiorowego zarządzania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury o profilu muzycznym, tanecznym lub teatralnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat w państwowej instytucji kultury;
 • dofinansowanie do dodatkowego pakietu medycznego;
 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego;
 • możliwość szkolenia i rozwoju;
 • pracę w niedużym, zaangażowanym zespole;
 • miejsce pracy w samym sercu Warszawy.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
 • List motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać poprzez przycisk Aplikuj lub na adres e-mail: hr@nimit.pl do dnia 15 sierpnia 2022 roku.

Prosimy o wpisanie w temacie maila: „specjalistka/specjalista ds. programowych” .

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko wybranych kandydatów.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzule informacyjne na potrzeby rekrutacji w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 94/46 WE (dalej zwane RODO), poniżej przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie 00-097 Warszawa ul. Aleksandra Fredry 8 (zwany dalej: NIMiT), RIK 83/2010. Może Pani/Pan skontaktować się z nami:

a) w sposób tradycyjny za pośrednictwem poczty wysyłając list na adres Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ul. Aleksandra Fredry 8 , 00-097 Warszawa, b) na adres poczty elektronicznej: nimit@nimit.pl

2. Informujemy Panią/Pana, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także dotyczących korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować się:

a) w sposób tradycyjny za pośrednictwem poczty wysyłając list na adres NIMiT wskazany powyżej, b) drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nimit.pl

3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w opublikowanym ogłoszeniu rekrutacyjnym (oceny kwalifikacji, umiejętności, zdolności potrzebnych na stanowisku pracy), w tym dane:

§ określone w Kodeksie pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

§ inne informacje pozyskane w związku z wypełnieniem formularza przy wysłaniu zgłoszenia i rozmową kwalifikacyjną np. o oczekiwanym wynagrodzeniu, dostępności do rozpoczęcia pracy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

§ pozostałe dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie w przesłanym do NIMiT zgłoszeniu rekrutacyjnym tj. wizerunek, zainteresowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

§ dane kontaktowe służące do identyfikacji Pani/Pana i wymiany korespondencji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,

§ dane wrażliwe o Pani/Pana niepełnosprawności podane dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Pani/Pana szczególne prawa m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B RODO,

§ zamieszczone w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

b) w celu oceny, czy Pani/Pana kwalifikacje nie byłyby przydatne na innym stanowisku pracy o ile podjęlibyśmy decyzję o takiej rekrutacji (rekrutacje prowadzone w przyszłości) a Pani/Pan wyraził na to zgodę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

c) w celu realizacji Pani/Pana praw wynikających bezpośrednio z RODO – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczyłyby prowadzonej przez NIMiT rekrutacji – w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO;

e) w celu prawnie uzasadnionego interesu NIMiT jako administratora – w trakcie procesu rekrutacji możemy być zainteresowani przeprowadzaniem z Panią/Panem rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie poprosić o rozwiązanie określonych testów kwalifikacyjnych. Wówczas NIMiT ma uzasadniony interes w tym, aby wykorzystując dane pozyskane w trackie takiej rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności i ocenić czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które poszukujemy pracownika – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, nie zbieramy od Pani/Pana danych nadmiarowych, do których należą m.in. dane szczególnej kategorii wskazane w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.

4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Jeśli natomiast Pani/Pan wyraził zgodę (może to uczynić np. przesyłanym nam CV) na to aby Pani/Pana dane były przetwarzane również dla potrzeb ewentualnych przyszłych rekrutacji, wówczas te dane będą przez nas przetwarzane przez okres 12 miesięcy od wyrażenia przez Panią/Pana zgody.

5. Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również:

a) podmioty świadczące usługi pocztowe lub usługi kurierskie w przypadku kierowania do Pani/Pana takiej korespondencji związanej z rekrutacją na stanowisko,

b) dostawcy usług dla NIMiT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych przykładowo dostawy usług IT, z tym, że podmioty takie przetwarzają Pani/Pana dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,

c) inne podmioty uprawnione przepisami prawa.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo usunięcia danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli Pani/Pan dane przetwarzamy w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez NIMiT można znaleźć w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://nimit.pl/rodo/.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close